Kart- og planforvaltning

 • Matrikkel

  ISY WinMap Matrikkelklient er en åpen og integrert løsning i ISY WinMap Pro for kvalitetskontroll og føring av matrikkelinformasjon sammen med forvaltning av FKB.

  Vår Matrikkelklient kjøres gjennom en tilleggsmeny i Pro og utnytter Pros effektive konstruksjonsverktøy sammen med tilgang til lokale datasett og geografiske analyser. Matrikkelklient inneholder funksjoner for oppdatering og kvalitetskontroll av matrikkelenheter, adresser og bygninger. Alle brukstilfeller er godkjent av Statens kartverk og data etableres og ajourføres i henhold til rutiner for kvalitetskontroll med oppdatering av henholdsvis kart og registerdata. Endringer utføres dynamisk mot Matrikkelen og sammenstilles med lokale geografiske data i tiltaksbase.

 • Landmåling

  Bruk av moderne utstyr, ny matrikkellov og andre endringer i rammebetingelser har gjort at også landmålingsfaget har endret seg betraktelig. Vi har derfor utviklet en integrert løsning i ISY WinMap- familien for å dekke behovene for den moderne landmåler. ISY WinMap Landmåling er en integrert modul for de funksjonene som er nødvendige innen landmåling ut i fra dagens krav.

  ISY WinMap Landmåling har disse hovedfunksjonene:

  • Administrasjon av landmålingsprosjekt og -baser
  • Import av landmålingsdata
  • Visning og redigering av data
  • Beregninger
  • Analyse/kvalitetskontroll
  • Hjelpeberegninger
  • Rapporter/dokumentasjon
  • Fastmerkeregister


 • Digital oppmålingsforretning

  ISY WinMap OppmålingsDialog

  ISY WinMap OppmålingsDialog sørger for å effektivisere rutinene i en oppmålingsforretning hele veien fra søknad til forretningen er avsluttet.

  OppmålingsDialog henter informasjon direkte fra originaldatakilden for å unngå at du må føre samme informasjon flere ganger.

  Vi tilbyr også direkte integrasjon med både matrikkelen og Grunnbok for kontinuerlig oppdaterte data.  I tillegg er OppmålingsDialog integrert med våre webløsninger for kartutsnitt og generering av partslister

  ISY WinMap OppmålingsDialog er en frittstående webapplikasjon og et effektivt verktøy for registrering og oppfølging av oppmålingsforretninger. Løsningen er en brukervennlig webklient, utviklet med basis i standarder for GeoIntegrasjon og gir deg som saksbehandler full kontroll over saksgangen og alle tilhørende dokumenter i en oppmålingsforretning.

  OppmålingsDialog integreres med sakssystem og arkiv gjennom GeoIntegrasjon og Noark standardene slik at saksinformasjon og dokumenter hentes og arkiveres på ett sted. Løsningen inneholder standard dokumentmaler for brev og partslister noe som gjør at du raskt og effektivt kommuniserer med alle parter i oppmålingsforretningen.

  OppmålingsDialog henter informasjonen direkte fra originalkilder slik at du unngår å føre samme informasjon flere ganger. Matrikkeldata hentes direkte fra sentral matrikkel og grunnboksopplysninger fra Kartverkets grunnboksrapporter eller EDR gjennom standard web tjenester.

  Viktige funksjoner i løsningen:
  • Oversikt over mine saker med frister for ferdigstilling.
  • Automatisk utfylling av standard skjema.
  • Integrasjon til sakssystem og arkiv basert på GeoIntegrasjon. 
  • Integrasjon til sentral matrikkel.
  • Grunnboksrapporter med integrasjon til EDR/Grunnbok eller via Matrikkel. 
  • Produksjon av situasjonskart og andre kartvedlegg basert på GeoIntegrasjon, samt produksjon av rapporter.

  ISY WinMap Mobil Oppmåling

  ISY WinMap Mobil Oppmåling er en feltløsning som støtter gjennomføring av oppmålingsforretninger i felt. Løsningen er integrert med saksbehandler- og webapplikasjonen ISY WinMap OppmålingsDialog og data synkroniseres mellom feltløsningen og OppmålingsDialog.

  Brukeren autentiseres i feltløsningen med samme bruker/passord som i OppmålingsDialog.

  Brukeren får tilgang til saker der varsling er gjennomført og protokoll er generert. Sakslisten kan inneholde en eller flere saker og eventuelt flere oppdrag under samme saksnummer.

  Feltløsningen har muligheter for å skissere og legge inn beskrivelser av grenser, grensepunkter, avtaler og partspåstander i tillegg til at brukeren kan bruke tegneverktøy for å skissere saken på kartet. Tegneverktøyet er tilsvarende det som benyttes i ISY WinMap GeoInnsyn og i norgeskart.no.

  Partene i saken kan signere for oppmøte og godkjenning av protokollen direkte i feltløsningen.

   

 • Plan

  ISY WinMap inneholder alle nødvendige funksjoner for etablering og vedlikehold av digitale plandata. Vår elegante funksjonalitet for konstruksjon av alle elementer i en digital plan, kombinert med en integritetskontroll mot gjeldende datamodeller, ferdigdefinerte maler for presentasjon av regulerings- og kommuneplaner og vår lange erfaring fra denne type produksjon, vil sikre brukerne et godt resultat.

  Nye planbaser i henhold til SOSI-standarden opprettes enkelt i ISY WinMap Pro. Verktøyet inneholder støtte for alle plantyper i alle plannivå. Egne presentasjonsbibliotek inneholder spørringer, stiler og symboler for korrekt presentasjon av de ulike plantypene.

  ISY WinMap PlanDialog gir publikum økt tilgjengelighet til informasjon om vedtatte planer og tilbyr funksjonalitet for forvaltning av et digitalt planregister som tilfredsstiller kravene i ny plan- og bygningslov. I fullversjon som også inkluderer presentasjon av pågående planprosesser gir løsningen en mye større grad av innsyn i planer og planstatus og gir god mulighet for åpenhet og medvirkning i planprosessen.

  Løsningen består av en forvaltningsløsning for digitalt planregister og innsynsløsning på internett for digitale kart og planinformasjon. Løsningen er utviklet rundt en sentral planregisterbase som er tilgjengelig både fra vår planforvaltning med ISY WinMap Pro og vår innsysnløsning med ISY WinMap WebInnsyn.

Innsynsløsninger

 • GeoInnsyn - for desktop og mobile enheter

  ISY WinMap GeoInnsyn er en enkel og brukervennlig innsynsløsning for PC og mobile enheter.

  Med denne kan du ta med kartet ut i felt og ha tilgang til plandata, byggesaker og eiendoms-informasjon på nettbrett.

  Kartdata hentes fra Statens Kartverk sine cachede-tjenester eller fra egne cachede-tjenester. Dette sikrer meget høy hastighet ved zoom og panorering i kartet. Andre tema serves fra ISY WinMap WebInnsyn som WFS for visning av vektordata eller WMS.

  GeoInnsyn benytter GeoIntegrasjon for oppslag i sak/arkiv, planregister og matrikkelen og dette sikrer oppdatert tilgang til informasjon og saksdokumenter.

 • InnbyggerDialog

  ISY WinMap InnbyggerDialog er en løsning for økt innbyggermedvirkning, slik at kommuner og andre offentlige etater skal kunne øke og forbedre sin kommunikasjon med innbyggerne på en digital plattform.

  InnbyggerDialog kan brukes i alle stedfestede problemstillinger som krever offentlig ettersyn eller innspill fra publikum.

  InnbyggerDialog består av et fortellerkart, der en historie fortelles med tekst, bilder og video i samspill med kartet. Løsningen er et svært nyttig verktøy når utbyggere skal gjennomføre medvirkning etter plan- og bygningsloven. InnbyggerDialog tilpasses den enkelte kommuneplan, reguleringsplan eller andre temakart inklusive informasjon som man ønsker å presentere.

  Løsningen gjør det enkelt å dele informasjon og gi innbyggerne mulighet til gi tilbakemeldinger på dette, slik at innbygger fritt kan legge inn forslag og ønsker innen kommunal utvikling.

  InnbyggerDialog er en løsning for publikum der alle innbyggere skal ha mulighet til å forstå og sette seg inn i løsningen. For at den skal være lett tilgjengelig for alle, så er løsningen nettleserbasert. InnbyggerDialog kan benyttes på nettbrett og mobil i tillegg til PC/desktop. Løsningen kan også integreres i nettsider uten behov for installasjon av «plug in» eller annen programvare. Dette gjør at InnbyggerDialog er lett tilgjengelig for alle.

  I tillegg til dette har innbyggerne mulighet til å legge inn egne innspill, der de kan komme med sine forslag og/eller kommentarer. Innspillet lagres og blir gjort tilgjengelig for saksbehandling. Innholdet i innspillene vil ikke vises direkte til publikum.

  Med ISY WinMap InnbyggerDialog kan dere få bedre arbeidsprosesser ved økt grad av publikumsdeltagelse, økt kvalitet på resultat og bedre beslutningsgrunnlag for tjenesteytelse.

  Andre eksempler på bruk av InnbyggerDialog:

  Ruter benytter InnbyggerDialog for innspill til ruteendringer for buss:

  Kartlagte friluftsområder i Sel kommune med mulighet for innspill:

  Innspill til sykkelruter i Ålesund kommune:

   

 • WebInnsyn - for publikum og saksbehandlere

  ISY WinMap WebInnsyn er en avansert, men samtidig brukervennig web-løsning som håndterer både vektor- og rasterdata.

  Brukergrensesnittet er utviklet med tanke på at alle skal kunne benytte løsningen uten kunnskaper om kart eller GIS-løsninger.

  WebInnsyn har en aktiv tegnforklaring, standardisert presentasjon av kart- og plandata og gir kvalitetsutskrifter av kart.

  WebInnsyn har et av markedets mest omfattende sett av funksjoner og integrasjonsmuligheter. Her er noen av mulighetene:

  • Infoland integrasjon
  • Meglerpakke
  • Matrikkelen
  • LGIS
  • Befolkningsanalyser
  • Rapporter
  • Analyser
  • Sak/arkiv
       
  • OppmålingsDialog
  • Pictometry
  • Google StreetView
  • Google Earth
  • Eksport/import av data
  • Lengdeprofil
  • og mye mer
Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning