Kart- og planforvaltning

 • Matrikkel

  ISY WinMap Matrikkelklient er en åpen og integrert løsning i ISY WinMap Pro for kvalitetskontroll og føring av matrikkelinformasjon sammen med forvaltning av FKB.

  Vår Matrikkelklient kjøres gjennom en tilleggsmeny i Pro og utnytter Pros effektive konstruksjonsverktøy sammen med tilgang til lokale datasett og geografiske analyser. Matrikkelklient inneholder funksjoner for oppdatering og kvalitetskontroll av matrikkelenheter, adresser og bygninger. Alle brukstilfeller er godkjent av Statens kartverk og data etableres og ajourføres i henhold til rutiner for kvalitetskontroll med oppdatering av henholdsvis kart og registerdata. Endringer utføres dynamisk mot Matrikkelen og sammenstilles med lokale geografiske data i tiltaksbase.

  FIKS Byggesak
  Vår matrikkelklient ISY WinMap Matrikkel er nå utvidet med funksjonalitet som automatiserer matrikkelføring basert på informasjon fra eByggesak. ISY WinMap FIKS Byggesak gjør det mulig å utføre matrikkelføring basert på byggesaker fra eByggesak og prinsippene baserer seg på GeoIntegrasjonsstandarden.


  • eByggesak mottar en søknad med strukturerte data og vedlegg fra eByggesøknad via Fellestjenester Bygg ved hjelp av FIKS/SvarInn. Samme datastrukturer og vedleggsstruktur kan bygges opp manuelt i eByggesak ved mottak av søknad i andre kanaler enn eByggesøknad.
  • Saksbehandler behandler saken og kontrollerer at søknaden har tilstrekkelig informasjon til at det kan fattes et vedtak. Saksbehandler kompletterer og korrigerer søknadsdataene ved behov.
  • Før vedtaket fattes, kontrollerer eByggesak at saken har tilstrekkelig data og tegninger til matrikkelføringen. Det defineres et eget regelsett for dette.
  • Når vedtak er fattet i eByggesak, kontrollerer eByggesak om tiltaket skal matrikkelføres
  • Hvis tiltaket (tiltakene) skal matrikkelføres, bygger eByggesak opp en datastruktur for matrikkelføringen som består av data fra saksbehandlingen, matrikkelinformasjon og tegninger som ligger til grunn for vedtaket.
  • eByggesak sender deretter denne datastrukturen og tegningene til Matrikkelklienten ved hjelp av FIKS/SvarUt.

  • Matrikkelklienten mottar datastruktur og tegninger ved hjelp av FIKS/SvarInn.
  • Matrikkelfører fører tiltaket i Matrikkel / FKB.
  • Når tiltaket er matrikkelført / ført i FKB, sender Matrikkelklienten en kvitteringsmelding tilbake til eByggesak via FIKS/SvarUt.
  • eByggesak mottar kvitteringsmeldingen via FIKS/SvarInn og oppretter milepæl for matrikkelføring i saken.

 • Landmåling

  Bruk av moderne utstyr, ny matrikkellov og andre endringer i rammebetingelser har gjort at også landmålingsfaget har endret seg betraktelig. Vi har derfor utviklet en integrert løsning i ISY WinMap- familien for å dekke behovene for den moderne landmåler. ISY WinMap Landmåling er en integrert modul for de funksjonene som er nødvendige innen landmåling ut i fra dagens krav.

  ISY WinMap Landmåling har disse hovedfunksjonene:

  • Administrasjon av landmålingsprosjekt og -baser
  • Import av landmålingsdata
  • Visning og redigering av data
  • Beregninger
  • Analyse/kvalitetskontroll
  • Hjelpeberegninger
  • Rapporter/dokumentasjon
  • Fastmerkeregister


 • Digital oppmålingsforretning

  ISY WinMap OppmålingsDialog

  ISY WinMap OppmålingsDialog sørger for å effektivisere rutinene i en oppmålingsforretning hele veien fra søknad til forretningen er avsluttet.

  OppmålingsDialog henter informasjon direkte fra originaldatakilden for å unngå at du må føre samme informasjon flere ganger.

  Vi tilbyr også direkte integrasjon med både matrikkelen og Grunnbok for kontinuerlig oppdaterte data.  I tillegg er OppmålingsDialog integrert med våre webløsninger for kartutsnitt og generering av partslister

  ISY WinMap OppmålingsDialog er en frittstående webapplikasjon og et effektivt verktøy for registrering og oppfølging av oppmålingsforretninger. Løsningen er en brukervennlig webklient, utviklet med basis i standarder for GeoIntegrasjon og gir deg som saksbehandler full kontroll over saksgangen og alle tilhørende dokumenter i en oppmålingsforretning.

  OppmålingsDialog integreres med sakssystem og arkiv gjennom GeoIntegrasjon og Noark standardene slik at saksinformasjon og dokumenter hentes og arkiveres på ett sted. Løsningen inneholder standard dokumentmaler for brev og partslister noe som gjør at du raskt og effektivt kommuniserer med alle parter i oppmålingsforretningen.

  OppmålingsDialog henter informasjonen direkte fra originalkilder slik at du unngår å føre samme informasjon flere ganger. Matrikkeldata hentes direkte fra sentral matrikkel og grunnboksopplysninger fra Kartverkets grunnboksrapporter eller EDR gjennom standard web tjenester.

  Viktige funksjoner i løsningen:
  • Oversikt over mine saker med frister for ferdigstilling.
  • Automatisk utfylling av standard skjema.
  • Integrasjon til sakssystem og arkiv basert på GeoIntegrasjon. 
  • Integrasjon til sentral matrikkel.
  • Grunnboksrapporter med integrasjon til EDR/Grunnbok eller via Matrikkel. 
  • Produksjon av situasjonskart og andre kartvedlegg basert på GeoIntegrasjon, samt produksjon av rapporter.

  ISY WinMap Mobil Oppmåling

  ISY WinMap Mobil Oppmåling er en feltløsning som støtter gjennomføring av oppmålingsforretninger i felt. Løsningen er integrert med saksbehandler- og webapplikasjonen ISY WinMap OppmålingsDialog og data synkroniseres mellom feltløsningen og OppmålingsDialog.

  Brukeren autentiseres i feltløsningen med samme bruker/passord som i OppmålingsDialog.

  Brukeren får tilgang til saker der varsling er gjennomført og protokoll er generert. Sakslisten kan inneholde en eller flere saker og eventuelt flere oppdrag under samme saksnummer.

  Feltløsningen har muligheter for å skissere og legge inn beskrivelser av grenser, grensepunkter, avtaler og partspåstander i tillegg til at brukeren kan bruke tegneverktøy for å skissere saken på kartet. Tegneverktøyet er tilsvarende det som benyttes i ISY WinMap GeoInnsyn og i norgeskart.no.

  Partene i saken kan signere for oppmøte og godkjenning av protokollen direkte i feltløsningen.

   

 • Plan

  ISY WinMap inneholder alle nødvendige funksjoner for etablering og vedlikehold av digitale plandata. Vår elegante funksjonalitet for konstruksjon av alle elementer i en digital plan, kombinert med en integritetskontroll mot gjeldende datamodeller, ferdigdefinerte maler for presentasjon av regulerings- og kommuneplaner og vår lange erfaring fra denne type produksjon, vil sikre brukerne et godt resultat.

  Nye planbaser i henhold til SOSI-standarden opprettes enkelt i ISY WinMap Pro. Verktøyet inneholder støtte for alle plantyper i alle plannivå. Egne presentasjonsbibliotek inneholder spørringer, stiler og symboler for korrekt presentasjon av de ulike plantypene.

  ISY WinMap PlanDialog gir publikum økt tilgjengelighet til informasjon om vedtatte planer og tilbyr funksjonalitet for forvaltning av et digitalt planregister som tilfredsstiller kravene i ny plan- og bygningslov. I fullversjon som også inkluderer presentasjon av pågående planprosesser gir løsningen en mye større grad av innsyn i planer og planstatus og gir god mulighet for åpenhet og medvirkning i planprosessen.

  Løsningen består av en forvaltningsløsning for digitalt planregister og innsynsløsning på internett for digitale kart og planinformasjon. Løsningen er utviklet rundt en sentral planregisterbase som er tilgjengelig både fra vår planforvaltning med ISY WinMap Pro og vår innsysnløsning med ISY WinMap WebInnsyn.

Innsynsløsninger

 • GeoInnsyn - for desktop og mobile enheter

  ISY WinMap GeoInnsyn er en enkel og brukervennlig innsynsløsning for PC og mobile enheter.
  Med denne kan du ta med kartet ut i felt og ha tilgang til plandata, byggesaker og eiendomsinformasjon på nettbrett.

  ISY WinMap GeoInnsyn bygger på OpenLayers for presentasjon av ulike WMS- og WFS-karttjenester. Her baseres visningen på de enkelte tjenestenes forhåndsdefinerte kartografi og målestokksterskler. Kartdata hentes fra Kartverkets WMS cache-tjenester (WMTS) eller fra egne cache-tjenester. Dette sikrer meget høy hastighet ved zoom og panorering i kartet.

  GeoInnsyn er i sin helhet basert på åpen kildekode og velkjente OGC-standarder. Dette muliggjør en rekke kombinasjoner av raster og vektorbaserte kartpresentasjoner. GeoInnsyn kan brukes med backendløsninger som ISY WinMap WebInnsyn, deegree og GeoServer.
  GeoInnsyn er modulbasert og gir mulighet for caching av egne kartlag, offlinekart, konstruksjon i felt, 3D-visualisering, skråfoto-integrasjon og tett kobling til sak/arkiv-løsninger.
  GeoInnsyn benytter GeoIntegrasjon for oppslag i sak/arkiv, planregister og matrikkelen og dette sikrer oppdatert tilgang til informasjon og saksdokumenter.

  Løsningen er en kartapplikasjon som er svært fleksibel med:
  • Skreddersydde kart for spesifikke tema
  • Prosjektbaserte kartapplikasjoner
  • Integrering i andre applikasjoner og nettsider

 • GeoInnsyn Felt

  ISY WinMap GeoInnsyn settes opp med database og objekttyper som kan konstrueres/redigeres både på brukerens arbeidsstasjon og i felt. GeoInnsyn Felt kan benyttes på PC, nettbrett og mobil. Løsningen er basert på standard OGC WFS-T tjeneste med lagring direkte til PostGIS database.  ISY WinMap GeoInnsyn Felt har tegne- og konstruksjonsfunksjoner som støtter punkt, linjer, flater og tekst. Funksjonen inneholder målefunksjoner og hjelpelinjer for konstruksjon.
  I applikasjonen har man blant annet mulighet til å:
  • Registrere nye objekter med punkt-, linje- eller flategeometri
  • Redigere både geometri og egenskaper på eksisterende geometrier
  • Legge til vedlegg (for eksempel bilder) på objekter
  • Konstruere punkter basert på GPS-posisjon fra mobile enheter
  • Snap til eksisterende kartobjekter

  All redigering foregår ved klikk/touch i kartet.  Når man oppretter nye objekter så vil det være mulig å legge inn kodelister slik at man kan velge mellom ulike objekter fra en nedtrekksmeny. Operatør i felt vil se hvor han befinner seg ved å trykke på GPS-knappen i løsningen.

  Data kan benyttes uten konvertering. Man bruker en PostGIS database, denne kan da være tilgjengelig både ute i feltløsningen for å oppdatere data, oppdatere egenskaper og konstruere nye objekter og for publikum som kan se på samme datasett, en kan bruke samme data til å forvalte databasen i f.eks. ISY WinMap Pro.

  Data kan benyttes uten konvertering
  • Bruk data tjenesteplattformen
  • Bruk data i ISY WinMap Pro

 • GeoInnsyn Administrator

  ISY WinMap GeoInnsyn har en egen administrator som kan åpnes direkte i GeoInnsyn og man kan enkelt gjøre endringer med forhåndsvisning i kartet.

  I administratoren kan man opprette en helt ny applikasjon basert på mal, kopiere et eksisterende prosjekt og gjøre tilpasninger til ny applikasjon eller redigere eksisterende prosjekt.

  Administratoren kan på en enkelt måte bake inn og sy sammen informasjon på en enkel måte.
  • Dynamisk forhåndsvisning og interaksjon med kartklient
  • Visuelt og moderne brukerdesign
  • Effektiv måte å produsere kartklienter
  • Fleksibel integrasjon mellom kartdata og andre systemer

 • WebInnsyn - for publikum og saksbehandlere

  ISY WinMap WebInnsyn er en avansert, men samtidig brukervennig web-løsning som håndterer både vektor- og rasterdata.

  Brukergrensesnittet er utviklet med tanke på at alle skal kunne benytte løsningen uten kunnskaper om kart eller GIS-løsninger.

  WebInnsyn har en aktiv tegnforklaring, standardisert presentasjon av kart- og plandata og gir kvalitetsutskrifter av kart.

  WebInnsyn har et av markedets mest omfattende sett av funksjoner og integrasjonsmuligheter. Her er noen av mulighetene:

  • Infoland integrasjon
  • Meglerpakke
  • Matrikkelen
  • LGIS
  • Befolkningsanalyser
  • Rapporter
  • Analyser
  • Sak/arkiv
       
  • OppmålingsDialog
  • Pictometry
  • Google StreetView
  • Google Earth
  • Eksport/import av data
  • Lengdeprofil
  • og mye mer

Dialogløsninger

 • InnbyggerDialog

  ISY WinMap InnbyggerDialog er en løsning for økt innbyggermedvirkning, slik at kommuner og andre offentlige etater skal kunne øke og forbedre sin kommunikasjon med innbyggerne på en digital plattform.

  InnbyggerDialog består av et fortellerkart, der en historie fortelles med tekst, bilder og video i samspill med kartet. Løsningen er et svært nyttig verktøy når utbyggere skal gjennomføre medvirkning etter plan- og bygningsloven. InnbyggerDialog tilpasses den enkelte kommuneplan, reguleringsplan eller andre temakart inklusive informasjon som man ønsker å presentere.

  InnbyggerDialog...

  ...Gjør det enkelt å dele informasjon.
  ...Kan brukes i alle stedfestede problemstillinger.
  ...Gir innbyggerne mulighet til gi tilbakemeldinger, forslag og ønsker
  ...Er nettleserbaser og derfor lett tilgjengelig for alle.
  ...Kan benyttes på nettbrett og mobil i tillegg til PC/desktop.
  ...Kan integreres i nettsider

  Med ISY WinMap InnbyggerDialog kan dere få bedre arbeidsprosesser ved økt grad av publikumsdeltagelse, økt kvalitet på resultat og bedre beslutningsgrunnlag for tjenesteytelse.

  Andre eksempler på bruk av InnbyggerDialog:

  Ruter benytter InnbyggerDialog for innspill til ruteendringer for buss:

  Innspill til sykkelruter i Ålesund kommune:

   

 • InnbyggerDialog Administrator

  ISY WinMap InnbyggerDialog Administrator er et webverktøy som benyttes for å sette opp og tilpasse InnbyggerDialog-løsninger. ISY WinMap InnbyggerDialog Administrator kjøres i standard nettleser og blir gjort tilgjengelig for autoriserte brukere.

  Ved å bruke ISY WinMap InnbyggerDialog Administrator kan du enkelt sette opp, redigere og publisere dine egne InnbyggerDialog-løsninger akkurat som du selv ønsker. Innad i løsningen er det en egen prosjektliste som gir full oversikt over alle prosjekter som er opprettet for organisasjonen.

  Innspillene som kommer inn via ISY WinMap InnbyggerDialog kan du ved få tastetrykke hente ut i kart, rapporter og i diagrammer direkte fra løsningen.

  Aldri har det vært så enkelt!

   

 • PlanDialog

  ISY WinMap Plandialog gir innbyggere, saksbehandlere, fagmyndigheter og andre interessenter rask og enkel tilgang til digitale planregistre. Løsningen gir innsikt i planstatus og gir et fundament for mer effektive plan- og byggesaksprosesser.

  Plandialog gir deg:
  • En komplett løsning for innsyn og forvaltning i plandata.
  • En moderne løsning som er tilgjengelig på alle plattformer.
  • Enkel tilgang gjennom søk og visning av planinformasjon ut fra sted, adresse eller arealplan.

  Med Plandialog får du:
  • Detaljinformasjon om hver enkelt plan med dokumenter, bestemmelser og dispensasjoner.
  • Posisjoner for planbehandlinger og dispensasjoner som vises i det integrerte kartet.
  • Alle vedtatte planer, planer under arbeid og utgåtte planer på ett sted.
  • Plandialog-funksjoner med kobling til saksinformasjon og mulighet for tilbakemeldinger.
  • Integrasjon til vår integrerte kartapplikasjon, ISY WinMap GeoInnsyn.
  • Integrasjoner med andre løsninger via GeoIntegrasjon og FIKS-plattformen.
  • Integrasjoner med eByggesaks-løsninger

  Plandialog gir alle interessenter rask og enkel tilgang til planinformasjon.

 • ByggesaksDialog

  ISY WinMap ByggesaksDialog gir publikum enkel tilgang til stedfestede byggesaker og mulighet for innsyn i dokumenter og saksgang. Løsningen er også et verktøy for saksbehandlere og sikrer bedre kvalitet i hele prosessen fra oppstart av byggesaken til vedtak gjennom en integrert bruk av informasjon fra kart, eiendomsforhold og dokumentarkiv.

  ByggesaksDialog er utviklet ut fra en tjenesteorientert arkitektur og er tilpasset nye standarder for GeoIntegrasjon. ByggesaksDialog vil da henter dokumenter direkte i sakssystemets arkiv basert på GeoIntegrasjon.

  ByggesaksDialog er utviklet ut fra en service-orientert systemarkitektur (SOA) og er i utgangspunktet uavhengig av type sakssystem så lenge det har støtte for GeoIntegrasjon for integrasjon med saksfaser og arkiv. I løsningen utnytter vi utvidelsene i Sakssystemet gjennom GeoIntegrasjon for å hente ut saksfaser for byggesaker som er til behandling og gruppere dokumenter etter milepeler og dokumenttyper.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning