UX Design/Interaksjonsdesign

UX Design (User Experience Design) er en overordnet fagbetegnelse som inkluderer UID (User Interface Design), GUI (Graphic User Interface) også kalt interaksjonsdesign. Våre UX Designere bidrar til en helhetlig brukeropplevelse vektlagt både funksjonalitet og visuell design.

I en arbeidshverdag med stadig flere komplekse arbeidsverktøy er det behov for å lage brukervennlige digitale løsninger. Våre liv blir stadig mer digitale, både privat og på jobb, som gjør at brukeren i større grad legger merke til system som fungerer godt og gjør livet enklere, og til stress og mye frustrasjon når det ikke gjør det. 

NoIS har mange tiårs erfaring og stor kompetanse med utvikling av digitale verktøy for både offentlig og private aktører. Først når verktøyene er lette å lære, effektive, lette å huske, behovsdekkende og samtidig enkle å bruke kan vi snakke om god brukskvalitet.

Metode for brukerinvolvering
Metode_for_brukskvalitet.png

Vi iverksetter brukerinvolvering i form av brukerintervjuer og brukertester/ brukerobservasjoner, ofte ved hjelp av åpne spørsmål og prototyper. Funnene fra brukerbehovene der tverrfaglige team kommer fram til optimale løsninger innenfor funksjonalitet, kost og nytte, danner grunnlaget for utvikling. Deretter vil prototyper bli brukertestet og implementert i aktive sprinter.

Når et produkt eller en tjeneste er publisert, kan nye behov oppstå og forståelsen av forbedringer gjør det naturlig at UX Design bistår i vedlikehold og oppdateringer for å sikre kontinuerlig god brukskvalitet.

 • ROI (Return of Investment)

  Vi ønsker å bidra til at investeringene innen UX Design lett forsvares ved å vise til undersøkelser fra både McKinsey og Norman Nielsen Group. Per definisjon forholder ROI seg til to tall: avkastning/forbedring og investering/budsjett. Hvor mange timer frigjøres ved å lage en enklere løsning? Hvor mange færre timer bruker vi på å håndtere brukerfeil? Kvantitative ROI-undersøkelser viser at 10% investering i UX Design gir en overveldende avkastning på over 80%. Vi bidrar med en ROI-analyse i forkant av prosjekt.

 • Design Sprint 2.0

  Design Sprint 2.0 er en metode som brukes til å løse et problem og teste løsninger med brukere i løpet av fire dager. Metoden er utviklet av Google, og bygger på Design Thinking og Lean Startup. Den lar oss gå fra idé til læring, før utvikling. I Design Sprint jobber vi i tverrfaglig team, med produktansvarlig, utvikler, marked, økonomi og design, til sammen 6-8 personer.

  Målet er at teamet med ulike bakgrunner og forskjellige fagområder, kan avdekke behov og mulige løsninger fra egne ståsted, og sammen lage et godt produkt for brukeren.

 • Tjenestedesign

  Tjenestedesign handler om å få organisasjoner til å sette brukeren i sentrum og målet er å levere helhetlige og meningsfylte tjenesteopplevelser.

  Ved å kartlegge brukerreisen, kan vi definere brukere som benytter tjenesten og dennes kontaktpunkter, samt andre ytre faktorer som kan ha påvirkning. Det er rundt disse kontaktpunktene at vi kan finne svakheter og muligheter, og foreslå forbedringer i tjenesten. Denne prosessen gjøres ved brukerobservasjon, intervju og visuell kartlegging av brukerreisen.

  Når vi utformer nye tjenester og produkter, fokuserer vi på oppgaveforståelse og tester hypoteser med prototyper og visuelle hjelpemidler noe som skaper eierskap og sikrer at vi får reelle svar på elementer eller arbeidsprosesser som bør gjennomføres eller forkastes. Tjenestedesign bør utformes i tett samarbeid med oppdragsgiver for å bli vellykket.

 • WCAG 2.1

  Vi har stort fokus på å oppfylle kravene til universell utforming og jobber aktivt for å dekke prinsippene innen oppfattelse, betjening, forståelse, robusthet og med korrekt kodevalidering i henhold til EUs webdirektiv WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). 35 av 61 krav må oppfylles slik at nettstedene blir brukervennlig og tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser. 

  Vi jobber mot FNs bærekraftsmål ved å sørge for mer selvhjelp og fremme sosial, økonomiske og politisk inkludering.

Kontakt oss