Hva er usikkerhetene i ditt byggeprosjekt?

Alle offentlige prosjekter over en viss størrelse skal gjennom kvalitetssikring av estimater. Etter at NS 3453 ble revidert i 2016 regulerer den både kostnadsestimat og usikkerhet – og interessen for usikkerhetsanalyser har økt merkbart.

Publisert: 2018-04-17

Som leverandør av IT-løsninger for praktisk bruk i prosjekter, har vi et sterkt fokus på praksis og gode maler. I utviklingen av en ny Usikkerhetsmodul i ISY Calcus har vi derfor lagt mye innsats i arbeidet med teorigrunnlaget, samt i studier av gjennomførte usikkerhetsanalyser i reelle prosjekter de siste årene. Usikkerhetseksperter i Sweco, Bygg-analyse og Norconsult har bidratt i dette arbeidet.

Vår grunntanke er at jo bedre vi forstår det teoretiske grunnlaget og hvilke utfordringer som går igjen i virkelige prosjekter, desto bedre kan vi legge til rette for en beste praksis ved bruk av våre løsninger.

I den oppdaterte NS 3453-standarden har resultatene av usikkerhetsanalysen fått to egne hovedkontoer som er godt synlige i sammenheng med kostnadskalkylen.

Velg en beste-praksis metode
Ved kostnadsestimering og analyse av usikkerhet er det en god tilnærming å utarbeide Basiskostnad (sum konto 01-10) som en kostnadskalkyle med vel definerte forutsetninger. Usikkerhet skal ikke blandes inn i Basiskostnad. Separat fra dette fore-tas arbeidet med estimatusikkerhet, hendelsesusikkerhet og generell usikkerhet.

Resultatet fra usikkerhetsanalysen vurderes og ligger til grunn for avsetninger i konto 11 og 12. Vanlig praksis er å benytte P50- og P85-verdiene, men her står prosjektleder fritt til å gjøre andre vurderinger.

11 Forventet tillegg
Nødvendig avsetning for prosjektets P50-verdi (mest sannsynlige kostnad).
Sum konto 01-11 benevnes Prosjekt-kostnad iht. standarden.

12 Usikkerhetsavsetning
Nødvendig avsetning for å dekke P85-verdien (sikkerhetsnivå 85% reduserer sannsynligheten for overskridelse til 15%). Sum konto 01-12 benevnes Kostnadsramme iht. standarden.

Tips ved praktisk bruk
#1 Hold antall usikkerhetsmomenter så lavt du kan. Gruppér og slå sammen hvis det er for mange. 8-10 er et rimelig nivå.

#2 Pass på at usikkerhets-momentene er uavhengige av hverandre – det er en forutsetning for metoden, og det syndes alt for ofte mot dette.

#3 Utøv god usikkerhetsledelse ved å dokumentere usikkerhetsanalysen, prioritere tiltak for å redusere risiko og utnytte muligheter og følge opp at tiltakene blir gjennomført.

Ny og forbedret modul i ISY Calcus
NoIS lanserer en sterkt forbedret modul for Usikkerhetsanalyse og Usikkerhetsledelse som en integrert del av ISY Calcus i juni 2018.

Forbedringer:
• Utvidet metodeverk
• Støtte for flere typer usikkerhet
• Fleksibilitet mht. bruk av faktorer, prosent eller kronebeløp og kombina sjoner av disse
• Pedagogisk forklaring av beregningsgrunnlag
• Referanse til metodeverk
• Forbedret mal for usikkerhetskatalog i alle modellprosjekter
• Prosesstøtte for Usikkerhetsledelse med dokumentasjon, prioritering, tiltak og status
• Håndtering av korrelasjon (avhengighet) mellom delprosjekter

Profilbilde av Øyvind Norvald Jensen
Øyvind Norvald Jensen
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310