Flere store prosjekt hos Omsorgsbygg Oslo KF krever gode systemer

Omsorgsbygg øker bruken av ISY Prosjekt Økonomi, og har tatt i bruk et eget forbedringsprogram for å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

Publisert: 2018-02-28

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap. Foretaket har mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer i Oslo kommune.

- Vi har vært brukere av ISY Prosjekt Økonomi siden 2012, forteller Torild Gomnæs, som er prosjektøkonom i Omsorgsbygg.

ISY Prosjekt Økonomi er en webbasert programvare som gir Omsorgsbygg økonomisk kontroll og styring av både enkeltprosjekter og prosjektporteføljer.

- Innføringen av ISY Prosjekt Økonomi gir oss bedre oversikt og styring av prosjektene - og ikke minst enhetlig bruk. Vi har hatt fokus på at alle følger opp prosjektene og rapporterer hver måned. Til dette er ISY Prosjekt Økonomi et nyttig verktøy og gir oss rapporter som er sammenlignbare fra måned til måned – og fra prosjekt til prosjekt, sier Gomnæs.

I starten ble løsningen kun benyttet på de største prosjektene. Den gangen ble dette definert som prosjekter over 30 millioner kroner. I dag vil dette være små prosjekter.

Viktigere rolle med økte krav
Siden 2015 har Omsorgsbygg fått en styrket rolle med endrede rammevilkår, krav og føringer. Kommunen skal styrke sin egen byggherrefunksjon og prosjektporteføljen økes raskt.

- De neste 5-6 årene vil vi bygge for 13-14 milliarder kroner. I tillegg vil det bli flere prosjekter der bruk, bygningstype og tilhørende løsninger ikke alltid er like kjent som det vi har bygget før, forteller Gomnæs.

Hun forteller at Omsorgsbygg har satt seg ambisiøse miljømål som bidrar til å øke kompleksiteten ytterligere.

ISY Prosjekt Økonomi i alle prosjekter
I den siste tiden har Omsorgsbygg vært ansvarlig for flere store og krevende prosjekt som har blitt gjennomført i henhold til våre mål. Ullerntunet sykehjem og Hovseterhjemmet er gode eksempler på dette. Suksesskriteriene har vært å bruke mer tid på planlegging i tidligfase og god økonomioppfølging.

I tiden fremover har Omsorgsbygg mange utfordringer. Ny storbylegevakt, ny hovedbrannstasjon og sentrumstasjon er blant annet prosjekter som i dag er i skisse/forprosjektfasen.

- Våre oppdragsgivere kommer stadig med bestillinger og i dag benyttes ISY Prosjekt Økonomi på alle våre prosjekter, også vedlikeholdsprosjekter som utføres i Eiendomsavdelingen, forteller Gomnæs.

Hun forteller at alle som benytter systemet har fått opplæring, og mener at systemet gir Omsorgsbygg en detaljert oppfølging av kostnader. Dette er helt nødvendig for å kunne forutsi sluttkostnaden for et prosjekt eller en portefølje av så store prosjekter.

Egenutviklet forbedringsprogram
I tråd med kommunens ønske om et sterkere fokus på bruk av kommunalt ansatte og styrkete kompetansemiljøer, har Omsorgsbygg også igangsatt forbedringsprogrammet BLINK. Dette forbedringsprogrammet griper inn i hele verdikjeden til Omsorgsbygg.

- BLINK har fokus på hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører våre prosjekter, forteller Gomnæs.

Dette innebærer et spesielt fokus på at prosjektet er løsningen på et behov, slik at prosjektet skal glede og være til nytte for brukeren, og driftes effektivt i fremtiden. Omsorgsbygg gjennomgår og forbedrer derfor hele organisasjonen og gjennomgår roller og ansvar, styringssystemene og -modeller. I dette arbeidet er selvfølgelig ISY Prosjekt Økonomi og andre systemer viktige elementer.

- Å være i front innebærer også at vi skal hente ut de mulighetene som ligger i å bruke BIM, sier Gomnæs og fortsetter:

- BIM innebærer å arbeide gjennom en 3D-modell av bygget fra tidligfase til drift, hvor hvert enkelt objekt i bygningen beskrives med egenskaper og relasjoner til andre objekter. Systematisk bruk av BIM vil effektivisere og forbedre prosjektering, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av våre bygg, og vil være et viktig bidrag til å sikre at de byggene Omsorgsbygg leverer er gode i et evighetsperspektiv.

I det videre arbeidet med forbedringsprogrammet, skal Omsorgsbygg utvikle en strategi for hvordan foretaket skal ta i bruk BIM internt, og hvilke krav som skal settes for bruk av BIM til entreprenører og andre leverandører.

- Det handler om hvordan vi skal arbeide og samhandle for å få de beste resultatene. Kort oppsummert vil Omsorgsbygg være en av de mest spennende og profilerte virksomhetene/arbeidsplassene i Norge de nærmeste årene, avslutter Gomnæs.

Profilbilde av Geir Scott Janssen
Geir Scott Janssen
Avdelingsleder Prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310