Samferdselsprosjekt på høygir

Når prosjektet Ringeriksbanen og E16 overleveres, vil det stå igjen som et foregangsprosjekt med tanke på kostnadsstyring og rask gjennomføring – mye takket være ISY Prosjekt Plan.

Publisert: 2017-05-31 Sist oppdatert: 2017-10-06

Norconsult AS, Asplan Viak AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS signerte i juni 2016 rådgivningskontrakten for prosjektet Ringeriksbanen og E16. Jernbane- og veiprosjektet er blant de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel som har vært utlyst i Norge. Oppdraget gikk ut på å levere detalj- og reguleringsplanen på mindre enn 14 måneder, og inkluderer også opsjon på neste planfase med byggeplan. Prosjektet gjennomføres som et fellesprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen.Satsingsprosjekt i fast-track
Myndighetene har satt seg som mål å gjennomføre samferdselsprosjekter raskere, og Fellesprosjektet ble utpekt til et satsingsprosjekt. Erfaringene fra dette prosjektet skulle danne best practice for fremtidige komplekse utbyggingsprosjekter.

- Dette var en spennende oppgave på flere måter, forteller assisterende oppdragsleder, Hans Martin Riseth. Vi måtte organisere prosjektet slik at rådgiverne fra de ulike selskapene kunne jobbe tett og effektivt sammen for å sikre gode leveranser. Dessuten måtte vi ha timeregistreringssystemer som sikret god prosjektoppfølging, og som ga gode rapporteringsmuligheter underveis.

Hvordan styre et slikt prosjekt?
Total prosjektkostnad for hele utbyggingsprosjektet er i tidligere utredninger anslått til ca. 26 milliarder kr. Også rådgiveroppdraget er såpass stort at små avvik i fremdriften ville få store konsekvenser for både økonomien og for sluttdatoen. For sikre seg mot dette, etablerte de tre rådgivningselskapene et eget aksjeselskap, NAA AS, og opprettet et felles prosjektkontor. Målet har vært å viske ut grensene mellom selskapene, og fremstå som ett samlet team.

- For å styre fremdrift og økonomien valgte vi dessuten å benytte ISY Prosjekt Plan fra Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS), forteller Hans Martin Riseth. I tillegg til å være assisterende oppdragsleder fikk han rollen som daglig leder i NAA AS. Han forteller at ISY Prosjekt Plan har vært helt nødvendig for å sammenstille registrerte timer, kostnader og rapportere underveis i prosjektet. ISY Prosjekt Plan ga oss mulighet til å fange opp avvik i forhold til planlagt fremdrift på et tidlig tidspunkt. Dette er helt kritisk i et så stort prosjekt som dette.

Riseth fremhever også muligheten for å definere egne begreper/felter på både prosjekt- og ressursnivå, så vel som på aktivitetsnivå og aktivitetsdetaljnivå. Dette var helt nødvendig i dette prosjektet, understreker Riseth.

Han vil også nevne muligheten for å etablere og analysere kritiske aktiviteter, avhengigheter og milepæler på ulike nivåer. Dessuten at systemet inneholder en rekke hensiktsmessige standardrapporter.

- Totalt ga ISY Prosjekt Plan rask tilgang til styringsinformasjon og rapportene ga god oversikt over hele eller deler av prosjektet, forteller Riseth.

Han er sikker på at teamet har produsert og fått frem planer i et volum og på et nivå som overgår sammenlignbare prosjekter. NAA ferdigstilte detaljplanene i april, og leverer reguleringsplangrunnlaget høsten 2017. Alt i henhold til avtalt tid.

- Med dette har vi vist at det er mulig å kjøre raske prosesser, og samtidig holde kontroll og høy kvalitet, forteller Riseth.

Et viktig prosjekt for NoIS
- ISY Prosjekt Plan er laget for å sikre effektiv styring av denne type leveranseprosjekter, forteller Torger Kjeldstad i NoIS. Systemet er etablert i markedet og er en velprøvd løsning for prosjektstyring. Som produkteier er han svært fornøyd med at verktøyet ble valgt, og at det har stått til forventningene i dette prosjektet.

- Vi er trygge på at verktøyet er brukervennlig og enkelt, men det var spesielt tilfredsstillende å se at ISY Prosjekt Plan var fleksibelt nok til å bli tilpasset forretningsmetodikken i et prosjekt av denne størrelsen, forteller Kjeldstad.

Tilbakemeldingen på ISY Prosjekt Plan
NoIS har fulgt opp prosjekteringsteamet og brukerne har vært fornøyde. Thomas Haneborg som har jobbet på prosjektet som rådgiver vil blant annet fremheve det enkle brukergrensesnittet.

- ISY Prosjekt Plan har lav brukerterskel, noe som er viktig i et prosjekt hvor fokuset må være på selve prosjektet og ikke på timeregistrering og rapportering. Redigering, kopiering og lim inn funksjonaliteten oppfattes som like god som i f.eks. Microsoft Excel. Data kan derfor enkelt kopieres mellom ISY Prosjekt Plan og Microsoft Office produkter, forteller han.

Spesialtilpasninger
Avhengig av integrasjonsnivå kan man overføre brukere, prosjekter, aktiviteter, timeføring, påløpt og andre økonomiske nøkkeltall mellom ulike systemer. ISY Prosjekt Plan var godt integrert i Norconsult sine systemer, men krevde tilpasninger for enkelt å hente inn data fra de to andre rådgiverne. Ved å benytte etablerte web-services lot det seg gjøre å integrere ISY Prosjekt Plan mot importerte data fra de to andre selskapenes økonomisystemer.

- Dette fikk vi god hjelp av NoIS på, forteller Riseth. Han er fornøyd med all support for å få på plass et importsystem som gjorde det enkelt å samle alt under ett.

Om prosjektet
Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Prosjektet er anslått å koste 26 milliarder (2014-kroner), og vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Hønefoss med nesten en time.

Jernbane og vei har felles trasé på store deler av strekningen. Prosjektet omfatter 40 kilometer med ny jernbanetrasé for dobbeltsporet jernbane fra Sandvika til Hønefoss over Sundvollen, og 25 km firefelts motorvei mellom Skaret og Hønefoss. Inkludert er bla. en 23 kilometer lang jernbanetunnel, ny jernbanestasjon på Sundvollen og i Hønefoss og lange bruer over Kroksund og Mælingen.

Profilbilde av Torger Kjeldstad
Torger Kjeldstad
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310