To store nybyggprosjekter i Sola

I Sola kommune planlegges det for øyeblikket både bygging av nytt rådhus og nytt sykehjem. Verktøy fra NoIS brukes for å utføre kostnadskalkyler og holde oversikten over økonomien i de ulike prosjektene.

Publisert: 2016-06-15

Kommunens seksjon for utvikling arbeider med utvikling fra tomter til ferdige bygg, og med rehabilitering av eksisterende bygg. Jostein Aga, seksjonsleder for utvikling i Sola Kommune, forteller at disse to store prosjektene, og noen mindre byggeprosjekter, for øyeblikket nesten tapper avdelingen for ressurser.

- Det er politisk bestemt i Handlings- og økonomiplan for 2016-2019, at det skal bygges for 1,2 milliarder i løpet av de neste fire årene, så vi har litt å gjøre om dagene, sier Aga.

Økt forutsigbarhet
I det daglige arbeidet bruker seksjonen ISY Prosjekt Økonomi. Systemet gir full oversikt over økonomien og gir mulighet til å styre mot en forutsigbar sluttkostnad. ISY Prosjekt Økonomi blir brukt i alle større prosjekter i utviklingssek-sjonen.

- Systemet legger til rette for en ryddig oversikt over økonomien i de ulike prosjektene. Her legger vi inn bestillinger og avstemmer når fakturaene kommer. Det gir en god forutsigbarhet og vi har allerede brukt dette i noen år, forteller Aga.

Nylig tok seksjonen i bruk et annet verktøy utviklet av NoIS, ISY Calcus. Foreløpig er Aga den eneste brukeren av verktøyet i kommunen. ISY Calcus brukes i en tidlig fase av prosjektene for å lage en kostnadskalkyle som kan brukes som et beslutningsgrunnlag før saken behandles politisk.

Det er en fordel at det ikke er store avvik mellom hva kommunen anslår at et prosjekt kommer til å koste og hva det faktisk koster. Store avvik i kostnaden kan medføre en ny runde med politisk behandling, og kan føre til at hele pro-sessen trekker ut i tid.

Arrangerte arkitektkonkurranse
I fjor inviterte kommunen til en åpen arkitektkonkurranse om å designe det nye rådhuset. Juryen har allerede kåret et vinnerbidrag med det passende navnet "Solas hjerte". Dermed starter arbeidet for alvor for utviklingssek-sjonen. Vinnerbidraget skal justeres etter kommunens ønsker, og om alt går etter planen kan det bli byggestart allerede neste år.

- Kommunen har fått kostnadsberegningen gjort hos Bygganalyse, som også bruker ISY Calcus. Kvalitetssikring i forbindelse med en arkitektkonkurranse blir for omfattende for oss, så da sender vi det fra oss og får noen til å gjøre det eksternt, og så får vi det implementert til vårt system, forteller Aga, og legger til at de gleder seg til det nye rådhuset står ferdig.

Det er også vedtatt at det skal bygges et nytt sykehjem i kommunen som også har planlagt byggestart i 2017.

Livssykluskostnader (LCC)
Det koster å investere i nybygg, rehabi-litere eldre bygg, samt å forvalte, drifte og vedlikeholde bygninger. Interessen for livssykluskostander, den totale kostnaden i hele byggets brukstid, er økende. I alle offentlige anskaffelser skal det tas hensyn til livssykluskostnaden. Dette må de også forholde seg til i Sola kommune.

- Kostnadsberegningen i ISY Calcus gir oss enkelt oversikt over LCC, som gir et betydelig bedre beslutningsgrunnlag. Dette gir oss som arbeider med utvikling betydelig bedre premisser for å legge frem slike saker politisk, sier Aga, som ser for seg at dette blir enda viktigere både for kommunen og seksjonen han leder fremover.

Prosessen
- Den første kostnadskalkylen blir gjort etter at seksjonen har fått inn en bestilling fra en av virksomhetene i kommunen. Det kan for eksempel være en bestilling på et nytt sykehjem. Denne første kostnadskalkylen legges til grunn når det bes om en bevilgning til prosjektet, forklarer Aga.

Dersom de får grønt lys når saken er oppe til politisk behandling og får en bevilgning, legges prosjektet ut på anbud. Når bygget står klart og prosjektet er ferdig, overføres bygget, sammen med en FDV-plan til seksjon byggdrift i kommunen, som tar seg av den daglige driften og vedlikeholdet av bygget.

- Vi skal kvalitetssikre en del nye prosjekter i løpet av sommeren og høsten, og jeg kommer til å bruke ISY Calcus i forprosjektene, sier Aga.

Først etter anbudene er ute kan kommunen vite hvor mye det faktisk koster, forteller Aga, og legger til at de selvfølgelig opererer med noen usikkerhetsmarginer.

- I vår byggeinstruks har vi nivåer som regulerer dette. Vi har en prosentsats som trappes ned jo lengre en kommer i prosessen.

Profilbilde av Øyvind Norvald Jensen
Øyvind Norvald Jensen
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310