Et løft for fremtiden

VEAS renser avløpsvann fra over 600.000 personer i indre Oslofjord. For å møte den sterke befolkningsveksten i Oslo-regionen skal VEAS de neste årene gjennomføre oppgraderinger og investeringer i anlegget for over én milliard kroner.

Publisert: 2016-06-14

Et system som sikrer god kontroll på økonomien i de ulike prosjektene er av-gjørende for en ryddig og effektiv pro-sess, og for en forutsigbar sluttkostnad.

VEAS arbeider med å rense vann, føre næringsstoffer tilbake til kretsløpet og produsere ren energi. Dette bidrar til en renere Oslofjord, til glede for svært mange. Selskapet, som ble opprettet i 1976, er et interkommunalt samarbeid, og eies av kommunene Oslo, Asker og Bærum. Det har i dag rundt 80 ansatte.

Et løft for fremtiden
Investeringene og oppgraderingene som gjennomføres de neste årene skal gjøre VEAS bedre rustet til å møte de utfordringer som befolkningsveksten, endring i klima og krav medfører.

- Utfordringen er få til en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser for å gjennomføre alle de planlagte tiltakene. Vi har i forbindelse med gjennomføringen av nødvendige tiltak hatt et stort fokus på styring av økonomi, kvalitet og fremdrift, sier prosjektkontroller i VEAS, Kristine Overrein.

I forbindelse med ulike oppgraderinger og investeringer så VEAS behovet for å etablere et komplett prosjektgjennomføringsregime. ISY Prosjekt Økonomi ivaretar selskapets behov for styring og kontroll av budsjett og kostnader for det enkelte prosjekt, og for hele porteføljebudsjettet.

- Vi ønsket oss et økonomistyringssystem som gav oss mulighet til raskt å estimere forventet sluttkost i det enkelte prosjekt, og totalt for hele prosjektporteføljen. Vi har også krav til at systemet skal håndtere alle typer prosjekter, fra de store og kompliserte som går over flere år, til enklere prosjekter over kortere tidsrom, forteller Overrein.

Brukes i over 40 ulike prosjekter
VEAS tok i bruk ISY Prosjekt Økonomi sommeren 2014 og har i dag rundt 30 ansatte og innleide som bruker systemet. Selskapet har i dag over 40 pågående prosjekter. Overrein kan fortelle om et stabilt system, med lite eller ingen "nedetid", og et godt samarbeid med NoIS i forbindelse med implementeringen av systemet.

- Vi ser at ISY Prosjekt Økonomi har bidratt til å gi prosjektlederne en økt bevisstgjøring for kontroll av kostnader, og bidrar til at de har en bedre styring av kostnader i forhold til tildelt budsjett. Det er blitt et godt verktøy for prosjektleder for å disponere tildelte midler riktig, og gjør at de allerede i en tidlig fase vil ha kontroll på en estimert sluttkostnad for prosjektet.

Et fleksibelt system
VEAS har en økonomimodell med årlige bevilgninger fra styre og eierkommuner. Overrein forteller at dette gjør at selskapet har et behov for økonomisk kontroll per kalenderår. Med ISY Prosjekt Økonomi kan de periodisere både budsjett og disposisjoner på en oversiktlig måte.

- Vi bruker ISY Prosjekt Økonomi i alle prosjekter, uansett størrelse. Alle pro-sjektledere har brukertilgang og «eier» sine prosjekt. Dette fungerer godt både i små og store prosjekter siden vi har valgt en fleksibel oppbygging av prosjektene i ISY Prosjekt Økonomi. Fleksibiliteten fører til at systemet blir brukervennlig og gir alle prosjektledere, uansett størrelse på prosjektene, et hensiktsmessig verktøy for styring av økonomien i sine prosjekter.

Overrein legger til at de til enhver tid har et ajourført kostnadsbilde for alle prosjekter fordi alle fakturaer mot prosjektene blir overført direkte fra regnskapssystemet til ISY Prosjekt Økonomi hver natt.

Periodisk månedsrapport
I samarbeid med NoIS har VEAS utviklet en egen periodisk månedsrapport som utarbeides av prosjektleder hver måned med utgangspunkt i løsningens standard funksjonalitet for periodisk rapportering.

- Den periodiske månedsrapporten blir distribuert til ledelsen og prosjektstyret hver måned. Vi ser også at vi har behov for en rapporteringsform på portefølje-nivå, og er i gang med å kartlegge behov og å utarbeide en form på dette, sier Overrein.

ISY Prosjekt Økonomi har en egen porteføljemodul som ligger til grunn for porteføljerapportering.

- Periodisk rapportering på prosjekt-porteføljer er dermed noe som allerede gjøres hos flere av våre kunder, sier salgs-ansvarlig for Prosjektstyring i NoIS, Hans-Jacob Strandgaard.

- Så gjelder det for oss sammen med kunden å finne hvilke rapporteringsparametre som skal inn i rapporten.

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 310