Ingen kjeder er sterkere enn det svakeste ledd

For et av Norges største entreprenør- og industrikonsern er valg av gode prosjektverktøy viktig for å sikre seriøse og kvalifiserte samarbeidspartnere. Med StartBANK integrert i ISY ByggOffice får AF Gruppen kjapt svar om foretaket tilfredsstiller prekvalifiseringen de har for sine leverandører, eller ikke. 

Publisert: 2015-10-15


Ragnar Furru, AF Gruppen, Carsten Krøger, StartBANK og Torstein Fjelldal, NoIS, er alle godt fornøyde med integrasjonen mellom StartBank og ISY ByggOffice.

Bygg- og anleggsnæringen har kontinuerlig fokus på å kvalitetssikre sine innkjøpsprosesser, og ett av fokusområdene er å sikre god kvalitet på de leverandørene som benyttes. Som brukerrepresentant er AF Gruppen den første som har etablert integrasjon mellom ISY ByggOffice og StartBANK for å bidra til nettopp dette. Vi har intervjuet Carsten Krøger, Sector Manager i StartBANK, og Ragnar Furru, innkjøpsdirektør for AF Gruppen, for å gjøre opp status på prosjektet.

Skille klinten fra hveten StartBANK er et bransjenettverk i bygg- og anlegg, forvaltning og drift av eiendom og forsikring. Det ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Achilles.

Bransjenettverket har som mål å være et troverdig og nyttig verktøy for bransjen i bekjempelsen av svart arbeid og stiller derfor mange krav til sine leverandører. De må blant annet være ajour med skatter og avgifter, ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registrere, og ikke være i konkurs- eller gjeldsforhandlinger.

– Målet med StartBANK er å gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs, forklarer Krøger.

Med over 3.000 ansatte i Norge, Sverige, Storbritannia og Kina, er AF Gruppen ASA et av Norges største entreprenør- og industrikonsern innen eiendom, bygg, anlegg, offshore og energi- og miljøteknologi. Som innkjøper har de, etter at de begynte å ta i bruk sin egen prekvalifiseringsmodul i StartBANK i 2014, blitt blant de mest aktive norske brukerne av StartBANK.

– Ved å benytte StartBANK oppnår vi at våre leverandører og underentreprenører tilfredsstiller noen minimumskrav, og vi sikrer at de er villige til å gi oss som kunde en stor grad av innsyn i hvem de er og hva vi kan forvente fra dem. Videre muliggjør AF-modulen i StartBANK deling av informasjon internt. Det er svært få som ikke ser verdien av å være med i StartBANK i dag, sier Furru.

Starten på noe nytt
ISY ByggOffice er et helhetlig prosjektverktøy for entreprenører, husprodusenter og byggmestre, der hovedprosessene i løsningen er kalkulasjon, prisforespørsel, innkjøp og prosjektoppfølging.

AF Gruppen besluttet, etter en grundig evaluering, å gå for ISY ByggOffice, og i løpet av 2014 gjorde de en gradvis utrulling av systemet i sine ulike forretningsenheter innen bygg og anlegg.

– Prosjektene våre blir stadig mer komplekse i forhold til dokumentasjon og detaljeringsgrad. Små feil kan ofte få store konsekvenser, og vi trengte derfor et bedre verktøy for å håndtere de utfordringene vi sto overfor, forteller Furru.

AF Gruppen benytter seg av underentreprenører og leverandører i prosjektene sine og er avhengige av å ha gode samarbeidspartnere med på laget. De stiller tydelige krav til underleverandører og har kontrollrutiner som skal sikre at underleverandørers virksomhet skjer i tråd med retningslinjene deres. Det er derfor viktig at hovedprinsippet deres, om å ha maks to kontraktsledd ved bruk av underleverandører, etterleves. Før inngåelse av avtaler er kontrollrutinen at sentrale dokumenter vedrørende HMS, lønns- og arbeidsvilkår, skatt- og avgift, forsikringer osv. sjekkes.

– Det er noe som heter at "Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet", og dette er i stor grad sant for våre prosjekter. Prosjektene er ofte et samspill mellom ulike aktører, hvor det raskt kan oppstå problemer dersom en aktør ikke evner å levere. Nå kan våre kalkulatører allerede svært tidlig se hvilke leverandører og underentreprenører som tilfredsstiller våre krav, og hvilke som ikke gjør det. Det at vi har denne informasjonen så lett tilgjengelig – og det at vi raskt kan slå opp i StartBANK for å finne mer informasjon om vi trenger det - er med på å redusere risiko i våre kalkyler.

AF Gruppen bruker altså ISY ByggOffice som et verktøy til å understøtte arbeidet med å lage en prosjektkalkyle. Verktøyet inneholder funksjonalitet for å håndtere egne erfaringsdata, men blir også brukt til effektivt å hente inn og behandle eksterne tilbud (ISY AnbudsWeb). Når anbudet er sikret, blir fokuset på å sørge for at prosjektet blir styrt mot forventet kvalitet, pris og tid. Dette hjelper også kalkylen med, ved å gi dem det data-grunnlaget de trenger for å utarbeide produksjonsplaner, bestillinger og kontinuerlig føre kontroll med inntekts- og kostnadsutviklingen i prosjektet.

Ønsket som ble til virkelighet
AF Gruppen ønsket seg en integrasjon mellom ISY ByggOffice og StartBANK, slik at de allerede når de kalkulerte jobben i det ene systemet kunne se status i det andre, men var ikke sikre på om det ville la seg gjøre.

- Tidligere erfaringer med IT-bransjen har ofte vært at det er et eller annet problem som ikke lar seg løse, og for å være helt ærlig så hadde vi kanskje ikke tro på at det vi ønsket oss, skulle la seg gjennomføre, sier Furru. NoIS og Achilles (StartBANK) har derimot vist seg å være svært løsningsorienterte, og de har levert løsningen vi ønsket oss. Vi vil derfor berømme de to systemleverandørene for deres evne til å se potensialet i løsningen vi etterlyste, samt deres evne til å gjennomføre.

Krøger tror også at flere og flere kommer til å ville ønske å jobbe i et system som har sømløs integrasjon med andre systemer.

–Det letter jo jobben til brukerne betraktelig. Målet må derfor være å få flere til å ta i bruk denne muligheten!

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 310