Kalkyle, carbon footprint og LCC spiller sammen i én helhetlig løsning

Vi har søkt verden rundt. Ingen annen løsning er funnet. NoIS i samarbeid med AS Bygganalyse er først i verden med én helhetlig løsning der verktøy, metode, innhold og dokumentasjon spiller sammen i én kalkylemodell. Nå er tiden inne for å gjennomføre høyt kvalifiserte og verdiskapende beregninger med redusert ressursbruk og transparent dokumentasjon. De kan dermed bli en naturlig del av verdiskapningen i et prosjekt.

Publisert: 2014-07-02

 

lcc

2001: Kalkyle. 2009: Carbon footprint. 2014: LCC (livssykluskostnader)

Kalkyle av investeringskostnad i et byggeprosjekt er en kjent øvelse. Ikke sjelden ser vi en ensidig konsentrasjon på investeringskostnad og ender opp med høye kostnader i byggets brukstid. En LCC-beregning tar for seg alle kostnader knyttet til å bygge og eie et bygg.

Det offentlige er dessuten gjennom Lov om offentlige anskaffelser forpliktet til å ta hensyn til LCC. De siste årene har vi arbeidet på spreng for å "knekke nøtten" med å samle alt i samme løsning. Nå er vi stolte over å levere resultatet. Den 5. september 2014 vil vi arrangere et fagseminar om den nye LCC-løsningen – ta kontakt eller følg med på www.nois.no.

Årskostnader, husleieberegning og LCC-analyse. Alternativer. Konsekvens. Følsomhet.

Den nye LCC-modulen i ISY Calcus er et fullverdig beregningsprogram for årskostnader, husleieberegning og andre typer LCC-analyser. Målet er å tilrettelegge for gode analyser og gode prosjekter. Men ambisjonen stopper ikke der. Ved å benytte én kalkylemodell for alle de tre områdene kostnadskalkyle, LCC og klimagassberegning vil den samlede tiden til de tre oppgavene reduseres.

Ny standard: NS 3454:2013

LCC-området har vært standardisert siden 1988 og gjeldende standard NS 3454:2013 er lagt til grunn slik at terminologi, beregningsmetode og klassifikasjon følger den norske standarden. Kalkulasjonsmetodikken bygger på nåverdimetoden der analyseperiode og kalkulasjonsrente er valgfri.

Spill film!

Det å koble mengder og visualisering av bygg i en BIM til kostnadskalkyler er "gammelt nytt". Nyvinningen i 2014 er å koble BIM mot LCC-kalkylen og visualisere dette. Ved å visualisere utskiftings- og vedlikeholdsbehovene på ulike bygningsdeler år for år får man en praktisk forståelse av hvordan valgte material-kvaliteter "spiller på lag". Spill film!

Utvidet konstruksjonsdatabase

Alle konstruksjoner har en pris, en vekt, egenvekt og klimagassegenskaper, men også en levetid, utskiftingskostnad, et sett vedlikeholdsaktiviteter og intervaller.

I tillegg er de 65 bygningstypene definert med kalkyleforslag eller kalkylemaler som kan tilpasses prosjektets størrelse og form gjennom geometriske nøkkeltall. Disse er også komplette med LCC-kostnader som ikke er relatert til det rent bygningsmessige, slik som f.eks. renhold, adm., drift, forsikringer, skatt, gebyrer osv.

ISY Calcus og Norsk Prisbok utvikles i samarbeid med AS Bygganalyse (www.bygganalyse.no).

Kalkyleverktøy + oppslagsverk utgitt i bokform, på web og som app

Som for en kostnadskalkyle eller klimagasskalkyle er modellprosjektene i ISY Calcus komplette dynamiske bygg som kan tilpasses med endret geometri, funksjon og kvaliteter. Norsk Prisbok inneholder de samme dataene i en statisk form, og er verktøyet for de mindre kalkylene, eller enkle alternativvurderinger. Se www.norskprisbok.no og vurder et abonnement til 1.490 kr. pr. år.

 

 lcc1

 

Profilbilde av Øyvind Norvald Jensen
Øyvind Norvald Jensen
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310