Gjør medvirkning i planprosesser enklere

Hvordan sikrer du god medvirkning i byggeprosjekter i en tid der vi helst skal unngå fysiske folkemøter? Jo, med ISY WinMap InnbyggerDialog. Sjelden har en løsning kommet på plass til et bedre tidspunkt.

Publisert: 2020-10-25 Sist oppdatert: 2021-01-26

ISY WinMap InnbyggerDiaog_660px.jpg
Med et fortellerkart gjør ISY WinMap InnbyggerDialog medvirkning i planprosesser enklere.

Enklere brukermedvirkning i planprosesser

ISY WinMap InnbyggerDialog er et såkalt fortellerkart, der en historie fortelles med tekst, bilder og video i samspill et kart. Løsningen har blitt et svært nyttig verktøy når utbyggere skal gjennomføre medvirkning etter plan- og bygningsloven.

– InnbyggerDialog blir som et eget nettsted for prosjektet, som gjør det enkelt å finne relevant informasjon. Kombinasjonen av tekst, bilde, video og tilpassede kartløsninger gir tydelig informasjon, sier Ingvild Tillerbakk, som jobber som arealplanlegger i Norconsult i Trondheim.

Lavere terskel for medvirkning med digital løsning

Medvirkning i planprosesser har tradisjonelt skjedd gjennom annonser i aviser og gjennomføring av store folkemøter. Med digital medvirkning er det potensial for å nå et bredere publikum. Tillerbakk mener at ISY WinMap Innbyggerdialog kan øke medvirkningen gjennom å skape mer interesse for plan- og utviklingsprosesser blant flere enn dem som tradisjonelt engasjerer seg, og nå et bredere spenn i alder og interesser.

- Terskelen for å gi innspill blir lavere når du kan gjøre det enkelt via mobilen, sier Tillerbakk.

Arealplanleggerne får tilgang til innspillene i et kart, og deretter kan dataene hentes ut i forskjellige format for videre prosessering. Å ha all dialog samlet i en portal er nyttig og effektivt.

Løsningen kan utvikle seg sammen med planprosessen og oppdateres med ny informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem. Innbyggere kan følge utviklingen tett. Det skaper forståelse for valgene som tas.

Digital planvarsling er neste skritt

Det neste skrittet for bedre medvirkning er digital planvarsling. I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet utvikler NoIS en løsning der eiere innenfor et gitt planområde, varsles automatisk gjennom Altinn ved planoppstart. På denne måten sikrer man at informasjon når ut til dem som påvirkes av planene.

En sentral utfordring for kommunene er at få deltar i planprosesser, særlig i tidligfase der det meste av grunnlaget legges. Det er ofte for sent å påvirke når arbeidet er i gang. Det kan føre til høyt konfliktnivå rundt en sak.

– Vi ønsker å bidra til planprosesser som er inkluderende, slik at innbyggerne kan være med og påvirke på en reell og meningsfull måte. Digitale løsninger kan være en brekkstang for å få til nettopp dette, sier Kjell Sandal, markedssjef for geografiske Informasjonssystemer (GIS) og kommunal forvaltning i NoIS.

 

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310