Sammen om kart på web

Ålesund kommune er vertskommune for felles web-portal for kart- og plandata i samarbeidet eSunnmøre. Målet med samarbeidet er å levere bedre tjenester til innbyggerne, i tråd med forventningene om en døgnåpen forvaltning.

Publisert: 2018-04-06


Knut Helge Skare og Tom Rian. Foto: Ålesund kommune

For innbyggere og næringsliv i regionen har den felles og samordna løsninga vært en stor fordel. I slutten av 2015 satte derfor sju av de åtte samarbeidende kommunene i drift felles kartløsninger på web. Dette etter ett og et halvt års intens jobbing med samordning og koordinering av geografiske data.

Løsningene leveres av Norconsult informasjonssystemer (NoIS) og består av en publikumsløsning; ISY WinMap GeoInnsyn og en «tyngre» løsning for fagpersoner; ISY WinMap WebInnsyn. Ålesund kommune har vært, og er «Primus motor» og koordinator for arbeidet. Målet med samarbeidet er å kunne utnytte kartfagligkompetanse over kommunegrenser og kunne tilby enhetlige løsninger til innbyggere og næringslivet i de sju kommunene.

Ålesund tildelt prisen «ISY Innovation Award» for 2016
Under den årlige samlingen i 2016 for brukere av datasystemer fra NoIS ble Ålesund kommune, som en av to kommuner, tildelt prisen «ISY Innovation Award». Utmerkelsen går til NoIS sine kunder som i særdeles grad bidrar til å prege fremtiden for løsningene deres, og som utnytter løsningene på en innovativ og fremtidsrettet måte. I uttalelsen fra NoIS heter det:

«Ålesund kommune har gjennom mange år vært en av våre mest aktive og fremtidsrettede kunder. Kommunen har vært en aktiv kravstiller både for ISY WinMap og ISY ProAktiv. Kommunen har meget dyktige medarbeidere som evner å se framover, noe som bidrar til å løfte oss som leverandør. De siste årene har Ålesund kommune vært en pådriver for eSunnmøre, en felles web-portal for kart og plandata for kommunene i regionen. Løsningen
har vært en stor suksess, og det er nå nye kommuner som melder seg på portalen. Vi er stolte av å jobbe på lag med slike kunder!»

Fra leveranse av kartprodukter til å tilby tjenester for selvbetjening
Tradisjonelt har «kartfolka» i kommunene produsert og levert kart, kartprodukter og kartinformasjon. Både til eksterne brukere som innbyggere og næringsliv, men også til interne brukere i andre virksomheter i kommunene.

I tråd med utviklingen av datasystemer og digitalisering av data, har tjenestene som fagområdet tilbyr dreid mot å tilby digitale løsninger. Fokus har altså gått fra å produsere produkter til å serve løsninger der brukere «hjelper seg selv». Døgnåpen forvaltning og selvbetjente tjenester har altså vært nøkkelord i arbeidet med løsningene som nå til bys. Løsningene utvikles kontinuerlig videre i tråd med økt mengde av digitale data, de ulike systemenes integrasjonsmuligheter og den generelle utviklingen innenfor IKT-området.

Hvem bruker systemene?
Systemene benyttes både internt og eksternt. Noe er beskyttet informasjon som kun vises for interne, men det meste er åpent tilgjengelig for publikum og næringsliv. For interne virksomheter som f.eks. plan- og byggesak gir systemene informasjon som er helt påkrevd i saksbehandlingen. Kommunens Servicetorg benytter systemene kontinuerlig for utlevering av kartskisser, nabolister o.l. til innbyggere og næringsliv.

For de andre tekniske virksomhetene i kommunen benyttes også systemene aktivt, men for «ikke tekniske» områder som f.eks. Havnevesen og Parkeringsvesen er systemene også nyttige verktøy. Private rådgivende ingeniørfirma, entreprenører og konsulenter rapporterer om at systemene ukentlig benyttes i deres arbeid med planlegging, prosjektering og anleggsarbeid.


Fortøyningsplan for The Tall Ships Races i Ålesund 15. – 18. juli 2015. Illustrasjon: Ålesund kommune

Hva benyttes systemene til?
Webkartløsningene er meget godt egnet til å kunne søke i store mengder kartrelatert informasjon. En privatperson kan f.eks. finne komplett informasjon om egne eiendommer og bygninger, samt lage naboliste ved bruk av ID-porten (MinID, BanID o.l.). Med pålogging kan en også søke etter tinglyste rettigheter, pengeheftelser o.l. fra Grunnboka. Profesjonelle aktører kan når som helst på døgnet kjøpe kart- og plandata gjennom en automatisert leveringstjeneste. Brukere kan også konstruere objekter i kartet og disse kan enkelt også formidles til andre brukere av løsningen.

Systemet har også en innebygd tjeneste som automatisk leverer nødvendige data/produkter til meglere i forbindelse med eiendomsomsetning; den såkalte «meglerpakken».

Integrasjon mot andre systemer og Arkiver
Webkartløsningene er integrert mot kommunens saks- og arkivsystem. Aktuelle dokumenter i f.eks. en plansak kan derfor hentes frem via (plan)kartet; en såkalt plandialog. Her kan innbyggere også sende inn uttale på planer som er ute til høring. Alle dokumenter knyttet til vedtatte planer vises og lagres i et planarkiv integrert i systemet. Kommunen har en tilsvarende integrasjon for byggesak under utvikling; såkalt byggesaksdialog.
Integrasjon fra webkart mot SvarUT, f.eks. for masseutsendelser, er også integrert.

Webkartløsningene kan vise data som forvaltes i andre datasystemer, f.eks. data om vann- og avløpsledninger. Kommunen har gjennom de siste årene digitalisert analoge dokumenter gjennom massiv skanning og dette pågår fremdeles. Data fra slik arkiv (Målebrevsarkiv, rørleggerarkiv og etter hvert byggesaksarkiv) er koblet mot kartobjekter og kan vises med «klikk i kartet» i webkartløsningene. Temakartdata fra eksterne organisasjoner er lagt inn og disse kan benyttes i risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), f.eks. i forbindelse med arealplansaker. Analyser mot matrikkeldata og befolkningsdata er inkludert slik disse kan benyttes f.eks. i forbindelse skoleanalyser.

Kartdata fra løsningene tilbys også som åpne webtjenester slik at kartdataene kan vises i eksterne applikasjoner som kan vise slike typer data.

Data i systemet
I tillegg til tradisjonelle kart- og plandata inneholder løsningen flyfoto, skråfoto, samt en mengde historiske kart og flybilder. Temakartdata fra en mengde organisasjoner, samt interne temakart er også lagt inn. Det er i tillegg utviklet spesialløsninger for enkeltområder og her kan følgende nevnes:

• For Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) er det er utviklet en løsning der det vises temakart i webkartet over alle offentlige eiendommer (kommunale, fylkeskommunale og statlige eiendommer).

• For kommunens seksjon for grunnerverv er det utarbeidet temakart der det i webkartet viser relevante eiendomsomsetninger i kommunen.

• I forbindelse med vintervedlikehold av veger er det utarbeidet temakart som viser vegeiere og driftsansvar.

• For Havnevesenet er det utviklet en spesialapplikasjon der det kan planlegges og utarbeides anløpsplaner for båter/skip. Slik kan skipenes plassering og aktuell fortøyning plasseres ved aktuell kai og utskrift av dette kan endes ut til skipene før anløp.

Kilde: KommunalTeknikk nr. 2/2018 - kommunalteknikk.no 
Les artikkelen i issuu

Profilbilde av Ivan Skjærvø
Ivan Skjærvø
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310