Bymiljøetaten i Oslo først ute med ISY Case

For å behandle søknader og oppfølging av gravearbeid, trafikkomlegginger og skilting valgte Oslo kommune ISY Case. Etter en periode med tilpasninger håndterer nå systemet mellom 12-15.000 saker hvert år.

Publisert: 2018-10-04

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvaret for luft, støy, vann og jord i Oslo. I tillegg forvalter de fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idretts-anlegg, marka og indre Oslofjord. Som en storby i utvikling, var det behov for et oppdatert system som kunne håndtere et stort antall trafikkomlegginger i forbindelse med gravearbeid.

Dette var bakgrunnen for at Bymiljøetaten, som første norske kunde, valgte å anskaffe en norsk versjon av ISY Case i 2014. Dette systemet, som er utviklet av NoIS sitt datterselskap Norconsult Astando i Sverige, benyttes av mange tilsvarende kunder i Sverige.

ISY Case leveres som en web-applikasjon som kan benyttes både på PC og mobile enheter. Systemet knytter alle driftssøknader til en geografisk plassering og gir en god oversikt over både økonomi og historikk.

- ISY Case er basert på en kartløsning som bygger på bransjestandard Open Source-komponenter fra GeoServer og OpenLayers. Kartløsningen er konfigurert for å benytte kommunenes egne WMS-tjeneste som kartbakgrunn. Hver søknad kan dermed knyttes til en veilenke, adresse, eiendom eller annet geografisk område, forteller Frode Hølleland som er prosjektleder i NoIS.

Tilpasning til norske forhold
Selv om systemet er velprøvd i Sverige, var det behov for å gjøre noen tilpasninger. Den største forskjellen var at man på enkelte områder arbeider ulikt. Dette har medført utvikling av flere versjoner før man falt ned på den som nå er i bruk.

- Dette har vært en læringsprosess for både oss og for Bymiljøetaten. Resultatet har blitt at både Bymiljøetaten og de svenske brukerne har lært av hverandre og funnet flere områder hvor de har endret måten å jobbe på, forteller Hølleland. Som prosjektleder har Hølleland vært bindeleddet mellom Bymiljøetaten og de svenske utviklerne.

Tom Jørgensen,seksjonssjef for byromsforvaltning og ansvarlig for systemet i Bymiljøetaten, er enig med Hølleland. Han medgir at det har vært en spennende og utfordrende prosess å ta i bruk systemet.

- Vi hadde tidligere et utrangert system, og var i utgangpunktet ute etter å finne et nytt og moderne system som kunne håndtere måten vi arbeidet på. I ettertid ser vi at vi også hadde behov for å endre måten vi arbeidet på innenfor flere områder. Utviklingen av den norske versjonen har dermed vært noe mer enn et IT-prosjekt, medgir Jørgensen, som mener at dette har vært en nødvendig og lærerik prosess.

Forenklet arbeidet
Sammen med Bymiljøetaten i Oslo har Norconsult Astando nå utviklet en norsk versjon av ISY Case som fungerer helt etter intensjonen. Jørgensen mener dessuten at systemet er enkelt å admini-strere når man har blitt kjent med det.

- At tiden vi har brukt til tilpasninger og endringer i måten vi arbeider på, også har medført at svenskene har lært av oss, er bare hyggelig. Det viktigste er imidlertid at det nye systemet nå hånd-terer et svært stort antall saker, og vi har full kontroll på økonomien, forteller Jørgensen.

ISY Case er integrert med kommunens økonomisystem Agresso, og man kan på den måten utnytte kunderegister og eksportere fakturaunderlag fra ISY Case. Alle driftssøknader stedfestes geografisk slik at etaten enkelt får oversikt over arbeidene. Systemet inneholder dessuten en kundeportal hvor også både søkere og entreprenører kan registrere seg og følge opp sine søknader om grave-arbeider.

- Det er en stor fordel for brukerne og de ansatte i etaten at søkerne selv får se en løpende status på sine søknader/ferdigmeldinger og foreta endringer og oppdateringer, forteller Jørgensen.

Det er også en fordel at all historikk bevares, og at kommunen eier og lagrer alle data uansett hvem som utfører opp-draget.

Enklere å planlegge
ISY Case inkluderer også en funksjon for søknad og beskrivelse av trafikkomlegging. Dette gjør det enklere å planlegge gravearbeider.

- I og med at trafikkomleggingen kan registreres i kartløsningen kan vi få informasjon om trafikkpåvirkning og konsekvenser for trafikantene. Dette forenkler arbeidet med skiltsetting og planleggingen av tidspunktene for omleggingene, forteller Jørgensen.

Systemet videreutvikles
Bymiljøetaten har allerede gode effekter av ISY Case, og ser også hvordan systemet kan videreutvikles til å inkludere enda flere funksjoner.

- Vi er i dialog med NoIS og tror videre-utvikling av ISY Case vil gi oss og andre kommuner med det samme behovet, gode effekter, avslutter Jørgensen.

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310