Byggebransjen digitaliseres med løsning for byggesøknader

Denne våren lanseres første versjon av Byggesøknaden for byggebransjen. Løsningen skal gjøre det enklere og raskere å gjennomføre en byggesøknadsprosess. Byggesøknaden utvikles av Ambita og NoIS.

Publisert: 2018-04-19 Sist oppdatert: 2018-11-20

Hege Le Brun, Ambita og Tor Olav Almås, NoIS.

- Byggesøknaden vil gi store effektiviseringsgevinster for alle som jobber med byggesøknader. Byggesøknadsprosesser er ofte kompliserte og krever innhenting av informasjon fra en rekke ulike kilder, og i dag gjøres mye av jobben manuelt og stykkvis. Den nye løsningen gir en heldigital prosess fra plan til ferdig attest hos offentlig forvaltning, forklarer Tor Olav Almås som er prosjektleder og forretningsutvikler i NoIS.

Et offentlig/privat innovasjonsprosjekt
Utviklingsarbeidet er et godt eksempel på innovasjon i et offentlig/privat samarbeidsprosjekt.

NoIS er et av landets største programvarehus og utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom.

Ambita er et teknologiselskap som leverer digitaliseringsløsninger for eiendoms-markedet. Selskapet har statlig eierskap, og utvikler og forvalter Norges mest komplette database med eiendomsinformasjon; Infoland.

På høy tid å forenkle byggesøknadene
Hvert år utarbeides det totalt om lag 88.000 byggesøknader i Norge. Til tross for en nedgang i antall søknader, er søknadene blitt større og mer komplekse. Hver søknad må gjennomgå en lang prosess som er avhengig av ulik input fra forskjellige informasjonskilder.

Etter å ha gjennomført kundesamtaler og innhentet informasjon om behov og ønsker fra ansvarlige søkere i ulike typer virksomheter, ble det i november 2017 besluttet å igangsette utviklingsprosjektet.

- Vi samarbeider tett med kunder og leverandører om kontinuerlig utvikling av verdiskapende løsninger. Det var derfor helt naturlig for oss å gå i gang med et prosjekt for å forenkle byggesøknads-prosessen, forteller Hege Le Brun, som er ansvarlig forretningsutvikler for BA- segmentet i Ambita.

Den nye løsningen skal samle alle byggesøknader på én skybasert plattform for innhenting av grunnlagsdata og kontroll og innsending av nabovarsel og søknadsdokumenter, forteller Almås.

- Målet vårt er å tilrettelegge for selvbetjeningsløsninger og digital kommunikasjon i byggsektoren slik at nåværende ByggSøk skal fases ut. I tillegg til å gjøre jobben raskere og enklere, vil løsningen sikre bedre kvalitet i hele pro-sessen og gi større forutsigbarhet i den offentlige saksbehandlingen, sier Ålmås.

Sterke aktører med sammensatt kompetanse
Begge parter har fått konsesjon fra Direktoratet for Byggkvalitet for å utvikle løsning for byggesøknader og NoIS og Ambita er likeverdige samarbeidspartnere.

Det er etablert ett felles utviklingsteam som utvikler den nye tjenesteportalen. Sammen har selskapene tilgang på mange av byggeklossene som er nødvendig for å få til en digital søknadsprosess.

- Selskapene utfyller hverandre og tilbyr samlet den kompetansen og de tjenestene som er nødvendig for å effektivisere hele byggesøknadsprosessen, forteller Almås.

Begge selskapene er sterkt posisjonert innenfor det profesjonelle markedet, og har en stor kundebase blant entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter. I tillegg til nærhet til og innsikt i brukernes arbeidsprosesser, har selskapene også tilgang til hele datagrunnlaget som benyttes for informasjonsinnhenting til byggesøknadene.

Ambita har avtaler med majoriteten av landets kommuner som daglig bruker selskapets løsninger for formidling av
eiendomsinformasjon til markedet. Selskapet har lang erfaring med å effektivisere informasjonsflyten mellom offentlige aktører og brukere av eiendomsrelatert informasjon.

På grunn av tilknytningen til Norconsult, har NoIS tilgang på et stort fagnettverk innen byggesaker. Spesielt fagmiljøet med ansvarlige søkere med god erfaring med kommunal plan- og byggesaks-prosess er en stor fordel. NoIS har også en stor kundebase med løsninger for kommunale planregistre og ROS-analyser mot det offentlige kartgrunnlag.

- Ikke minst bidrar NoIS med egenutviklete systemer for kart og eiendoms-informasjon, og har ledende kompetanse
på matrikkelen med innsyns- og opp-dateringsklienter, forteller Almås.

Første versjon snart klar
Første versjon av den nye webportalen, som vil forenkle arbeidet med å inn-hente nødvendig informasjon til bygge-søknaden og varsle naboer digitalt via Altin, kommer i løpet av våren 2018.

Det legges opp til et prosessorientert brukergrensesnitt, med kartløsninger og tjenester mot offentlige datagrunnlag som kart, matrikkel og planinformasjon. I tillegg utvikles det en rekke nye funksjonaliteter.

- Utviklingsmiljøet arbeider nå med interaksjonsdesign, og driver webutvikling innenfor et moderne rammeverk for webportaler, forteller Almås.

Det blir mulig å generere nabolister og varsle parter digitalt. Løsningen skal ha handlekurv med betalingsløsning, ha digital signatur, og gi rom for analyser mot det offentlige kartgrunnlaget. Løsningen skal ha integrasjon mot BIM, og i tillegg et prosjekthotell for lagring og gjenbruk av dokumenter og søknader.

- Dette er et spennende og innovativt prosjekt som er et viktig steg i digitaliseringen av hele bransjen, mener Le Brun.

I og med at Byggesøknaden også skal knyttes opp mot Fellestjenester Bygg og AltInn, samt DiBK sin satsning for å tilrettelegge for automatisering, tror hun dette prosjektet vil være en viktig driver i arbeidet med å digitalisere byggebransjen.

Ta en titt på løsningen: https://www.byggesoknaden.no

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310