Geosynkroniserer maritime data for økt sjøsikkerhet

På oppdrag fra Kystverket og Kartverket Sjødivisjonen utfører vi nå et pilotprosjekt for å levere data om Kystverkets sjømerker i tilnærmet sanntid. Dette sikrer trygg ferdsel til sjøs.

Publisert: 2017-05-19

I 2012 implementerte Kystverket et nytt nautisk fagsystem, hvor det forvaltes digital informasjon om hver eneste av etatens rundt 21.500 navigasjonsinnretninger (lykter, lys og sjømerker). Disse dataene, som stadig endres i form av nye merker eller oppgradering av eksisterende, inngår som et kritisk grunnlag for produksjonen av de offisielle sjøkartene som brukes til navigasjon. Produksjonen av disse kartene utføres av Kartverket Sjødivisjonen, og oppdaterte sjøkart er svært viktig for å sikre en mest mulig sikker seilas langs norskekysten.

Dataene fra Kystverket overføres i dag til Kartverket, men denne prosesseen er ikke fullt ut automatisert, og det kan dermed gå litt tid før Kartverket får oppdatert sine navigasjonsprodukter.


SJØMERKER: Et nytt sjømerke på et farlig skjær bør oppdateres i kartet så raskt som mulig. Pilotprosjektet «Maritime data» vil utvikle en løsning slik at dette skal kunne skje vesentlig raskere enn i dag. Illustrasjonsfoto: Kystverket

Geografisk ferskvare
– Å kunne dele og motta ferske og oppdaterte geografiske data på en effektiv måte blir stadig viktigere i dagens samfunn. Med geosynkronisering kan det tilbys oppdaterte data gjennom et standardisert og plattformuavhengig tilbyder-grensesnitt i henhold til en dokumentert datamodell. Brukerne – i dette tilfellet Kartverket – kan ved hjelp av et tilsvarende abonnent-grensesnitt koble seg på og synkronisere endringsdata fortløpene inn i sitt system, forklarer Simen Slotta ved Geodatatjenesten i Kystverket.

Slotta leder pilotprosjektet «Maritime data», som skal (geo)synkronisere data om Kystverkets navigasjonsinnretninger raskest mulig inn i Kartverkets system, slik at nye og oppdaterte data kan inngå i den videre sjøkartproduksjonen.

Pilotprosjektet er avledet fra det sentrale «Geosynkroniseringsprosjektet» i Kartverket, som har utviklet en standard og de såkalte tilbyder og abonnent-felleskomponentene for synkronisering av geografiske data på tvers av systemplattformer.

– Formålet med geosynkronisering er at konsistente geografiske data i større grad skal bli en ferskvare enn det er i dag, og at det legges til rette for maskinell distribusjon ved hjelp av plattformuavhengige felleskomponenter, forklarer Slotta.

Tester ny standard og felleskomponenter
– Kartverket har gjort en god jobb med å få på plass en egen norsk standard for geosynkronisering (GS-standarden) og de tilhørende felleskomponentene «Tilbyder» og «Abonnent». Standarden og felleskomponentene er utviklet i samarbeid med de ledende GIS-systemleverandørene i Norge. Men man trenger å få testet dette skikkelig ut på virkelige prosjekter med reelle data. Pilotprosjektet «Maritime data» er en slik test, sier Slotta.

Navigasjonsinnretninger innehar enkelte objekttyper med kompliserte relasjoner seg imellom, og det har til nå ikke vært testet skikkelig med så kompliserte data som grunnlag for geosynkronisering. En gjennomføring av piloten er derfor av interesse også i en ren teknologi-kontekst, siden dette vil gi nyttig kunnskap og erfaring om det reelle potensialet ved GS-standarden og felleskomponentene slik de foreligger i dag. Ut fra de tekniske resultatene vil man avgjøre om løsningen bør implementeres som en ny mekanisme for automatisk overføring av data om navigasjonsinnretninger fra Kystverket til Kartverket Sjødivisjonen.Gudmund Jønsson, direktør Nautisk i Kartverket Sjødivisjonen.

– De store gevinstene ved å implementere ny teknologi kommer imidlertid ikke «automatisk av seg selv», sier Gudmund Jønsson, direktør Nautisk i Kartverket Sjødivisjonen. Han forteller at dagens produksjonslinje for de offisielle sjøkartene ikke er optimalisert for en automatisk dataflyt fra Kystverket. Det foregår i dag en del manuell bearbeiding av dataene som med fordel kan erstattes av automatiserte rutiner og forretningslogikk. Pilotprosjektet innbefatter derfor også en organisatorisk del, hvor dagens produksjonslinjer dokumenteres og analyseres for å kunne identifisere forbedringsområdene.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med GIS-systemleverandørene Geodata AS og Norconsult Informasjonssystemer AS, og skal ferdigstilles innen utgangen av 2017.

Viktig for sjøsikkerheten
– Oppdaterte navigasjonsprodukter er av stor betydning for sjøsikkerheten. Det er viktig at dataene som inngår i disse flyter mest mulig uhindret gjennom produksjonslinjen fra de er satt ut i felt til de vises i kartet til brukeren. Et nytt sjømerke på et farlig skjær bør oppdateres i kartet så raskt som mulig. Pilotprosjektets mål er å utvikle løsningen for at dette skal kunne skje vesentlig raskere enn i dag, sier Guttorm Tomren, fagansvarlig for navigasjonsinnretninger i Kystverket.

Kilde: Kystverket

Profilbilde av Cathrine Marstein Engen
Cathrine Marstein Engen
Avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310