Artsdatabanken med IT-løsninger for naturmangfold

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank og skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper og arter. NoIS har utviklet flere av Artsdatabanken sine IT-løsninger.

Publisert: 2017-10-13 Sist oppdatert: 2017-10-23Naturhistoriske museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner har samlet inn informasjon og data gjennom mer enn hundre år. Dette er kunnskap som samfunnet har bruk for, men som lenge var lite tilgjengelig. For å øke tilgjengeligheten av kunnskap og data på naturmangfold ble Artsdatabanken opprettet av myndighetene i 2005.

Gjennom fortsatt innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, benyttes kunnskapen i dag som underlag i for eksempel utbyggingsprosjekter, arealforvaltning og andre saker som kan få betydning for naturmangfoldet i Norge.

Ny teknologi øker nytten
Konsulenter fra NoIS har deltatt i en rekke utviklingsprosjekt hos Artsdatabanken og bidratt med utvikling av løsninger som gjør kunnskapen de forvalter mer tilgjengelig. Dette har medført spennende nybrottsarbeid innenfor IT-løsninger. Utviklingsteam som består av ansatte fra Artdatabanken, NoIS og andre konsulentselskap har sammen utviklet nettløsningene Artsobservasjoner, Naturtypekart og Artskart. Artskart skal lanseres i ny og brukervennlig drakt oktober 2017.

Nettløsningene gjør det mulig å registrere artsobservasjoner, søke etter arter og naturtyper og se funnene i kartløsninger. Man kan også søke på geografiske områder, fylke eller kommune og oversikt over arter og type natur i kartet.

Løsningen er bygget opp slik at dataeierne publiserer sine data fra primærdatabasene gjennom et standardisert format. Løsningene leser dataene fra hver enkelt datakilde, og gjør dem tilgjengelig på kart fra alle datakildene samtidig.

- I alle løsningene har vi klart å samle innhentet data, og knytte dette opp mot kartløsninger. Løsningene er enkle å bruke. Både for de som legger inn nye data og for de som bruker løsningene som kunnskapsgrunnlag for beslutninger som har betydning for naturmangfoldet i Norge, forteller Nils Valland som er IT-leder og for tiden konstituert direktør i Artsdatabanken.

Norconsult og NoIS i nytt prosjekt
Valland kan fortelle at det i høst også igangsettes et nytt utviklingsarbeid for å opprette datainfrastruktur for en ny satsing kalt «økologisk grunnkart». Dette skal bli en teknisk løsning som inneholder data om arter, naturtype og miljøvariabler. Et viktig bidrag i dette er Miljødirektoratets kartleggingsarbeid etter Artsdatabankens system kalt Natur i Norge (NiN). NiN er et system som gir en samlet beskrivelse av all variasjon i norsk natur, og skal være en standard og kunnskapsbank for aktører som jobber med kartlegging, forvaltning og forskning.

I dette prosjektet bidrar også Norconsult sin avdeling for energi og miljø. De skal stå for en stor del av kartleggingsarbeidet i felt. I kartleggingsarbeidet skal alt, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø, registreres med iPad og en spesialutviklet app.

Tilgjengelighet fører til kunnskap
- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukervennlighet og funksjonalitet, forteller Valland.

I september 2017 starter Artsdatabanken arbeidet med å tilrettelegge løsningen Artsobservasjoner for mobiltelefoner og nettbrett. I dette prosjektet deltar to konsulenter fra NoIS. Løsningen blir dessuten en effektiv løsning for framtidig drift og videreutvikling. Arbeidet er planlagt å være ferdig våren 2018.

- Fordi løsningene også blir lett tilgjengelige for alle, bidrar vi til at kunnskapen om naturmangfoldet både får større plass i den offentlige debatten, og i folks bevissthet, mener Valland.

Han mener at løsningene vil gjøre det enda enklere for Artsdatabanken å ha en aktiv og løpende kommunikasjon og kunnskapstilrettelegging for beslutningstakere, interesseorganisasjoner, media og andre samfunnsaktører som er opptatt av naturmangfold.

Spennende prosjekter og prosesser
I juni 2017 var det utlyst fire konkurranser fra Artsdatabanken og NoIS vant alle fire. Konsulentene NoIS tilbyr har en unik kombinasjon av kompetanse innen moderne web-teknologi og fagkunnskap innen geografiske informasjonssystemer (GIS).

- Dette er kontrakter vi er svært fornøyde med å vinne, forteller Cathrine Marstein Engen som er avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning i NoIS.

Hun forteller videre at kontraktene innebærer spennende oppgaver som krever nybrottsarbeid innenfor flere av NoIS sine fagområder.

- For oss har det vært viktig å sette sammen tverrfaglige utviklingsteam i utviklingsarbeid i Artsdatabanken, forklarer Valland.

Utviklingsteamene, som har hatt deltakere fra både Artsdatabanken, NoIS og andre konsulentselskaper, har jobbet tett sammen i hele utviklingsperioden i de oppgavene vi har hatt til nå. Her har vi utnyttet den samlede kompetansen bland aktørene og fått til innovasjon og applikasjoner med høy funksjonalitet og brukervennlighet.

- I motsetning til prosesser der leverandøren utvikler alt og nærmest presenterer en ferdig løsning på grunnlag av en spesifikasjon, har vi på denne måten fått bedre løsninger til en lavere totalkostnad. Ikke minst har vi i denne prosessen fått økt kompetansen internt og gjort arbeidsoppgavene mer spennende og arbeidsplassen mer attraktivt, avslutter Valland.

- Dette har vært gode anskaffelsesprosesser, og vi er svært fornøyde med leveransene og den gode faglige kompetansen konsulentene fra NoIS besitter, avslutter Nils Valland.

Profilbilde av Cathrine Marstein Engen
Cathrine Marstein Engen
Avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310