- Full score på alle punkter

Oslo kommunes Plan- og bygningsetat har valgt å inngå kontrakt med Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) om ISY WinMap Pro som forvaltningsløsning for plan.

Publisert: 2017-01-30 Sist oppdatert: 2017-02-10

Gro Bjønnstu Johansen, Stein Moen og Roy Otto Bjørnstad jobber alle med ISY WinMap i Oslo kommune.

Kontrakten omfatter leveranse av funksjonalitet for feilavdekking og ajourhold av hele Oslo kommunes forvaltnings-planbase i tillegg til brukeradministrasjon og håndtering av historikk. I oppdraget inngår også konverteringsrutiner fra eksisterende løsning til datamodellen som benyttes i ISY WinMap.

– Før vi gikk ut i markedet lagde vi en kravspesifikasjon på hele 86 punkter, må ha-kravene var på 42 punkter, primær-kravene på 12 punkter og sekundær-kravene var på 32 punkter. NoIS sitt tilbud fikk, tro det eller ei, full score på det aller meste. Det var bare ett punkt der de ikke traff, og det var knyttet til historikk, noe som er på plass nå, sier enhetsleder, avdeling for geodata- plan- og temakartenheten, Stein Moen.

– Vi var fem medarbeidere som gikk gjennom punkt for punkt på listen over hva vi ønsket oss, og det ble jo en omfattende liste. Kravspesifikasjonen var i midlertid bare en av de 3 tildelings-kriteriene. De 2 andre var demonstrasjon av løsningen og pris. Leverandørdemonstrasjonen av løsningene skulle gi oss et bilde av hvor funksjonelt programmet var i forbindelse med planforvaltning.

Totalsummen levnet liten tvil; valget falt på NoIS. De hadde både den totalt laveste pris, samtidig som de leverte full score på nesten alle punktene i krav-spesifikasjonen. I tillegg skåret de best på demonstrasjonen.

- Det var jo helt utrolig. Vi ble, når sant skal sies, ganske imponert, smiler Moen.

Viktig å ta vare på historikken
Oslo kommune ønsket av flere årsaker å bytte ut sitt gamle system for forvaltning av arealplaner med et nytt system. Valget falt på ISY WinMap Pro fra NoIS, som også en rekke andre norske kommuner har valgt. Løsningen gir viktig støtte til kommunens saksbehandling av planer og bygger på gjeldende nasjonale standarder for plandata og planregister.

– Det er viktig for oss å kunne vise hvordan et regulert område så ut på et gitt tidspunkt mer en ti år tilbake i tid. Det eksisterende forvaltningssystemet håndterte historiske data på en god måte og vi hadde som et krav at det nye forvaltningssystemet måtte være minst like godt på dette området. ISY WinMap løste dette på utmerket vis, forklarer prosjektingeniør Roy Bjørnstad.

– Når data foreldes, vil det for vår etat være ønskelig å ta vare på de historiske dataene – både for historisk dokumentasjon og for å kunne foreta tidsserieanalyser. For eksempel kan det være behov for historiske kart som et vedlegg til klager som skal til fylkesmannen. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har også ved flere anledninger etterspurt historisk reguleringssituasjon, poengterer Bjørnstad.

Kommunens plandatabaser i Oracle skal gjennom prosjektet konverteres til en standardisert datastruktur. Kommunens ansatte i plan- og bygningsetaten har allerede fått opplæring i ISY WinMap og heretter forvaltes arealplanene i Oslo i denne løsningen. Moen mener prosessen så langt har gått på skinner.

4.800 reguleringsplaner i Oslo
– Oslo er en stor by i rivende utvikling og det er for tiden over 4.800 «levende» reguleringsplaner i Oslo. Det vil si at de er juridisk bindende. I tillegg kommer planer under arbeid og planer som er opphevet. Så totalt sett er det over 11.000 planer i basen, sier Bjørnstad.

– Vi har to personer som jobber med dette daglig, så det sier seg selv at et brukervennlig verktøy som ISY WinMap sparer oss for mye tid i en hektisk hverdag, sier Moen.

Loggføring gir økt sikkerhet
– En annen ting som er viktig for oss, er muligheten til å loggføre endringer i basen. La oss for eksempel si at en gårdeier får lov til å bygge en ekstra etasje på et bygg hvis det samtidig sørges for to nye parkeringsplasser. Det er jo ingen tvil om at en eventuell endring i arealet på parkeringsplassene som «gir» to ekstra plasser, vil innebære store økonomiske konsekvenser for gårdeier. Nettopp derfor er loggføring av slike endringer så viktig for oss. NoIS sin løsning tar på en god måte vare på sikkerheten slik at vi har full kontroll på hva som blir gjort og hvem som gjør hva.

Den meget kompliserte kommuneplanen for Oslo som ble vedtatt i september 2015, skal også forvaltes i ISY WinMap og vil sørge for en enklere hverdag både for de som daglig bruker systemet og for kommunens mer enn 600.000 innbyggere.

Unntatt offentlighet
I tillegg til detaljreguleringsbasen og kommuneplanen vil det også bli opprettet en base kalt "Unntatt offentlighet" som kun noen få klarerte saksbehandlere skal ha tilgang til.

– For en kommune som Oslo, som også er landets hovedstad, vil det alltid være noen objekter som må være unntatt offentlighet, som ikke hver saksbehandler skal se. Derfor får vi opprettet en egen base med spesiell tilgangskontroll. Jeg tror ikke det er noen andre som har en slik base, sier Moen før han avslutter:

– Vi er når sant skal sies veldig fornøyd både med prosjektleder og de som har utført jobbene. Det er bare god stemning!

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310