Automatisert ROS-analyse for saksbehandleren

Vi har gjort det mye enklere for saksbehandleren å finne fram i kart- og temadata og tilbyr modulen ISY WinMap ROS-analyse. All informasjonen er nå samlet på ett sted og rapportene produseres på et øyeblikk. 

Publisert: 2015-12-08

Funksjonaliteten er en integrert rapport i ISY WinMap WebInnsyn som vil gi saksbehandlere raske svar i spørsmål knyttet til eiendom, arealbruk, matrikkelinformasjon, planformål og risiko og sårbarhet. Nå blir det enda enklere å sikre trygg og effektiv saksbehandling med utgangspunkt i kartdata, og forutse og motvirke konsekvenser av ekstremhendelser.

Hva inneholder løsningen?
- 4 automatiske rapporter (Samfunnssikkerhet, Landbruk, Miljø og Kulturminner)
- Abonnement på oppdaterte teamadata

Funksjonaliteten henter og presenterer kartdata og viktig informasjon som blant annet saksbehandlere har krav om å sjekke i plan- og byggesakssammenheng. Analyserapportene tar utgangspunkt i kommunens egne grunnkart, planer og Matrikkelen, samt temadata fra DOK som oppdateres jevnlig av NoIS. Rapportene er tilrettelag i ISY WinMap WebInnsyn slik at kommunens saksbehandlere og geodatapersonell enkelt kan finne fram.

Rapportene kan genereres på følgende måter:
- Klikk på eiendom
- Valg av objekt (f.eks. planomriss)
- Angi trasé med buffer
- Fritt valgt polygon

Rapport
Rapportene tilretteleggs med kommunelogo for hver kommuner og leveres i pdf-format. Hver rapport kommer med kartutsnitt og dynamisk tegnforklaring for temadataene. I tillegg til temaene som beskrevet under vil hver rapport ha følgende informasjon:
- Overskrift med kommunelogo
- Kart som viser omriss, temadata og tegnforklaring
- Tabell som viser hvilke temadata som er registrert, ikke registrert, antall forekomster og areal.
- Liste over eiendommer som er berørt med gnr/bnr og areal
- Bygningstyper innenfor området og antall
- Gjeldende arealformål, antall og areal for kommuneplan
- Gjeldende arealformål, antall og areal for reguleringsplan
- Arealplaner somer berørt med ID, plannavn, Plantype og Status

Abonnement på temadata
For å kunne etablere analyserapportene kreves det at alle data er etablert som vektordata i løsningen. NoIS tilbyr kommuner og andre interesserte abonnement på temadata fra DOK som vektordata med oppdateringsrutiner.Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon!

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310