Vedlikeholdsplanlegging og budsjettering som en kontinuerlig prosess i én løsning

NTE Energi initierte utvikling av en ny modul i ISY JobTech som forenkler både planlegging og budsjettering, samt gir en jevn og forutsigbar ressursbelastning gjennom året.

Publisert: 2018-04-17

Nedre Fiskumfoss

NTE Energi ønsket å benytte ISY JobTech i hele planleggings- og budsjetteringsprosessen. Fra innmelding av behov til vedtak og gjennomføring. 

- Den nye løsningen gir bedre planer, mer presise budsjetter og tar mindre tid, forteller Are Kjetil Nordgård i NTE Energi.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi. NTE eies av 23 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag fylke, og har hovedkontor i Steinkjer.

NTE har produsert energi siden 1923, og har som mål å være en ledende regional kraftprodusent av ren og fornybar energi som bidrar til det grønne skiftet. NTE Energi, et heleid datterselskap i NTE-konsernet, eier 17 vannkraftverk, i tillegg til 4 deleide vannkraftverk. I tillegg har selskapet 1 heleid vindpark samt 1 deleid vindpark. Selskapet er også i ferd med å idriftsette 2 ny vannkraftverk i løpet av 2018.

I forkant
- Vårt mål er å gi kundene et grønt forsprang gjennom bærekraftige og nyskapende løsninger. Dette innebærer at vi må være i forkant i alle deler av virksomheten, forteller Are Kjetil Nordgård i NTE Energi.

For å sikre konstant leveranse av strøm, uavhengig av værforholdene, behøves full kontroll over anleggenes tekniske driftstilstand til enhver tid. Dette medfører kontinuerlig tilstandsovervåkning og preventivt vedlikehold av alle kraftanleggene.

ISY JobTech er en veletablert løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Løsningen har vært benyttet av hele NTE Energi sin organisasjon i en årrekke. Ønsket om en videreutvikling av løsningen, var en erkjennelse av at planlegging og budsjettering henger sammen, og ikke behøvde å bli behandlet som to separate prosesser.

- Ønsket var å videreutvikle nåværende løsning til å kunne benyttes i hele planleggings- og budsjetteringsprosessen. Fra innmelding av behov til vedtak og igangsettelse, forteller Nordgård.

- NTE Energi kom med en god behovsbeskrivelse, og vi signerte avtale ved årsskiftet 2016/17, forteller Ottar Brekke i NoIS. Han har vært ansvarlig for utviklingen av det som har blitt en ny modul i ISY JobTech.

- Den nye modulen benyttes for langtidsplanlegging og budsjettering i ISY JobTech og gjør det mulig å prioritere og dokumentere investeringsbeslutninger for anleggsparken. Løsningen tilbyr støtte for å definere og prioritere både kortsiktige og langsiktige investeringsbehov på ett sted, uten behov for uformelle kommunikasjonskanaler med lite tilgjengelig beslutningsgrunnlag. Dette er kjernen i det vi nå har videreutviklet for NTE Energi, forteller Brekke.

På tid og innenfor budsjett
Utviklingsprosjektet ble igangsatt tidlig i 2017. Allerede i løpet av første halvår kom en egen web-løsning for saksinnmelding på plass. Web-løsningen er åpen for hele organisasjonen. Det er lagt opp til at det skal være en lav terskel for å registrere et budsjettforslag slik at alle gode idéer og forslag fanges opp. Løsningen inneholder dessuten historiske data slik at brukerne hele tiden har tilgang til all relevant informasjon om ulike investeringsforslag. Både de som har blitt gjennomført, og til de som har blitt satt på vent eller er stoppet.
Allerede i september fikk man også på plass løsningen som skulle ivareta behandling av de innmeldte budsjettforslagene, og verktøyet var da komplett.

Nordgård i NTE Energi karakteriserer dette som et svært vellykket prosjekt.

- Ikke bare fungerer løsningen etter intensjonen. På grunn av god prosjektstyring og nær kontakt med utviklere fikk vi utviklet og implementert modulen før deadline og innenfor budsjett, forteller Nordgård.

NTE Energi har i løpet av 2017 både etterregistrert prosjekter, og benyttet den nye modulen i budsjetteringen for 2018.

Forbedret planlegging og budsjettering
Tidligere har budsjetteringen i NTE Energi vært en komprimert prosess som har vært foretatt i løpet av noen hektiske høstmåneder.

- Vi mener at god budsjettering krever at tiltakene og prosjektene som spilles inn er godt gjennomarbeidet. Av den grunn bør ikke budsjettet være et resultat av noe som «må» leveres under et stort tidspress på slutten av året, forteller Nordgård.

Den nye løsningen gjør det mulig å arbeide parallelt med planlegging og budsjettering som en integrert og kontinuerlig prosess gjennom hele året. Den nye løsningen tilrettelegger derfor også for jevn og forutsigbar ressursbelastning gjennom året.

- Vi er svært fornøyde med både den nye modulen og utviklingssamarbeidet med NoIS, forteller Nordgård. Av den grunn vurderer NTE Energi allerede å sette i gang utvikling av en versjon 2.
Den nye versjonen vil ikke bare være en forbedring av løsningen som nå er tatt i bruk.

- Vi vurderer også å inkludere tillegg som vil kunne forbedre hele planleggingsprosessen hos NTE Energi, avslutter Nordgård.

Profilbilde av Ottar Brekke
Ottar Brekke
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310