Ullensaker kommune tar i bruk ISY Park

Ullensaker kommune opplever stor befolkningsvekst og har gått til anskaffelse av ISY Park for å kunne ivareta kommunens park- og idrettsanlegg på en god og effektiv måte i fremtiden.

Publisert: 2017-05-18 Sist oppdatert: 2017-05-22

Ullensaker kommunen vokser med nesten 1.000 innbyggere i året og har nå ca. 35.000 innbyggere. Jessheim fikk bystatus 11. juni 2012. Kommunen har flere tettsteder; Kløfta, Nordkisa, Borgen, Algarheim, Mogreina og Sand. Befolkningsveksten stiller store krav til utvikling for å kunne ivareta gode tjenester også i fremtiden, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre kommunen enda mer attraktiv. Kommunen må organisere driftsavdelingene på en formålstjenelig måte og ta i bruk IT-verktøy for å drifte kommunens anlegg på en god og effektiv måte.

Park og idrett ligger under enheten kommunale eiendommer. Park og idrett drifter alle uteområdene til skoler, barnehager, sykehjem og andre formålsbygg, idrettsanlegg, turløyper og friluftsområder. Ansvaret for drifting av alle kommunens grøntarealer langs vei ligger også hos Park og idrett. Slikt veivedlikehold utføres i tett samarbeid med Vegavdelingen som ligger under enheten VARV (vann, avløp, renovasjon og veg).

Hensikten med anskaffelsen av ISY Park er å få god og lett tilgjengelig oversikt over anleggene avdeling Park og idrett drifter. I tillegg ønsker de å oppnå en effektivisering av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt å forbedre arbeidsprosesser relatert til kommunens uteanlegg.

ISY Park er et enkelt verktøy for innsamling av informasjon og dokumentasjon og brukes til å lage vedlikeholdsplaner iht. Norsk Standard 3420. Standardens beskrivelsestekster benyttes som grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplaner og dette forenkler skjøtselsoppgavene betraktelig. For Park og idrett i Ullensaker kommune vil det nå også bli enklere å rapportere, samt fremskaffe og presentere sentrale måltall ved behov.

Leveranseprosjektet er godt i gang. Hovedaktivitetene består av konsulentbistand vedr. oppbygging av basisdata, installasjon og opplæring.

Norconsult Informasjonssystemer drifter ISY Park for Ullensaker kommune med driftstjenesten ISY Cloud. Med ISY Cloud fra Norconsult får ISY Park-brukerne tilgang til systemet fra en hvilken som helst PC som har internett-tilgang, det kreves ingen form for installasjon på lokal PC.

Vi ønsker Ullensaker kommune lykke til med ISY Park!

Profilbilde av Endre Nørstebø Lykke
Endre Nørstebø Lykke
Sivilingeniør / Senior systemkonsulent
 

Nyheter

- av 310