Tilrettelagt BIM gir økt produktivitet og kvalitet

I Kunst- og designhøgskole-prosjektet i Bergen har Statsbygg krevd full bruk av BIM. BIM-byggelederen fra NoIS har vært tett på prosjektet og sørget for at dette fungerte i praksis.

Publisert: 2017-02-01 Sist oppdatert: 2017-11-21

– Når Statsbygg sier at vi går for full BIM, så er det ikke uten videre klart og tydelig for alle hva det betyr i praksis. Det må defineres, og det må defineres detaljert med tanke på å hente ut gevinstene i daglig bruk. Det er her Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) kommer inn i bildet som en del av byggelderteamet i regi av Fylkesnes AS, sier prosjekteringsleder Sven Wertebach.

Hans Thomas Holm (t.v.) og Sven Wertebach på et av deres mange besøk på byggeplassen.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) har blitt presentert i mange fora på grunn av prosjektets spennende bruk av Lean-metodikk og omfattende BIM-bruk i prosjekterings- og byggefasen. I prosjektet har Bjørn Gisle Hodneland fra NoIS vært innleid som BIM- byggeleder for å håndtere alt rundt BIM-bruken i prosjektet i byggefasen.

KHiB-prosjektet har de siste årene jobbet bevisst og målrettet med å få et helt prosjekt til å tenke flyt, prosess og helhet, - og en av de ildsjelene bak denne utviklingen er Statsbygg's Hans Thomas Holm.

- Det er ingen tvil om at dette for bransjen utgjør en krevende øvelse. Det skyldes ikke bare det faktum at det er krevende å flytte fokus fra underentreprenør- og leverandørperspektivet til å få alle til å bli opptatt av helheten, sier Holm.

Minst like krevende er, ifølge Holm, prosessen norske byggherrer må gjennom for å hente ut det enorme potensialet man har til å levere bedre bygg betydelig raskere, dvs. riktig fra start. Det handler kort oppsummert mye om å tenke mindre silo-orientert i alle ledd, og i stedet fokusere på flyt, prosess og helhetlig verdivurdering.

- Vi må rett og slett bli modigere, sier ildsjelen Holm og legger til at i denne mentale omveltningen ønsker Statsbygg å være blant de som leder an.

Lean-metodikken
Høyskoleprosjektet i Bergen er nettopp et slikt prosjekt, der man har fulgt Lean-filosofien både i prosjektering og i gjennomføring.

– Lean er basert på en helhetlig tilnærming til hele byggeprosessen der fokus ligger på å tenke i prosesser som sparer tid og kostnader samtidig som opplevd kundeverdi maksimeres, her er blant annet prinsippene om flyt og takt sentralt. Sagt på en annen måte, ved å sørge for en jevn tilførsel av verdi inn i prosjektet, får vi kontinuerlig verdiskapning, utdyper prosjekteringsleder Wertebach når vi ber ham forklare hva Lean innebærer konkret for dette prosjektet.

– I produksjonen er jo produktet selve bygget. I prosjekteringen har vi sagt at vårt produkt er BIM-modellen, denne modellen skal deretter brukes på byggeplassen. Og da er spørsmålet; hvordan lage en modell som understøtter flyt- og takt-tankegangen best mulig?

I prosjektet benyttes BIM-kiosker og nettbrett som produksjon- og oppfølgingsverktøy på byggeplassen. For å tilpasses Lean, har man valgt å dele bygget opp i forskjellige områder. Dette har medført at modellen brukes av alle aktører til gjennomganger i forkant av oppstart og bidrar til nyttige avklaringer. Modellen bli kort oppsummert en helt sentral informasjonskilde på byggeplassen.

– Produksjonen er relatert til områder, som blir produsert i en bestemt rekkefølge. Modellen er tilrettelagt på en god måte med «views», slik at vi lett kan finne et spesifikt område i modellen.

I prosjektet er det faste team (vogner) med på forhånd definerte arbeidsopp-gaver for hvert område, teamene jobber område for område, og med en varighet på én uke per område. Når det første teamet er ferdig (vogn 1) overtar team nummer to (vogn 2) det arbeidet det første teamet har gjort, og bygger videre på dette. Derfor har alle et behov for å lett kunne navigere seg i modellen til det spesifikke området de jobber i.

Prosjektet er nå i sluttfasen, og man er godt i gang med testingen. De regner med å være ferdige med byggingen i løpet av februar og testingene i løpet av april.

Fordeler ved bruk av nettbrett og BIM- kiosk
Det har stått seks BIM-kiosker ute på byggeplassen og alle håndverkerne har hatt tilgang til 3D-modellen og tegninger. I tillegg har det vært brukt iPad'er for å håndtere all sakshåndtering digitalt og for å kunne lese tegninger og delvis modeller.

– Nettbrettet bruker vi i hovedsak til å registrere avvik. Prosjektet har brukt BIM 360 Field, der man registrerer "issues", noe nettbrettet har blitt brukt flittig til, sier Wertebach. 4500 "issues" i ulike kategorier har blitt løst til nå i prosjektet.

– Når vi registrerer for eksempel avvik på tekniske fag så registrerer vi de på kontrollområde og på system, slik at vi kan få frem hvilken type avvik det er snakk om, hvor de er, hvilket system de tilhører og hvilken test som eventuelt har feilet. Dette spiller sammen med alle våre tekniske systemer.

Når det kommer til produksjonen, er de fleste fortsatt glade i tegninger. Dette fordi BIM-kioskene er statiske, det vil si at man kan ikke huke av hva man har gjort eller ikke gjort. Detaljtegninger må også produseres i 2D på grunn av informasjonsmengden. Det er også litt vanskelig for hver enkelt å få målsatt det man skal bygge ut fra modellen, noe som gjør at man er avhengig av tegninger. Likevel er det mulighetene for supplerende mål, tverrfaglig modellvisning og all den ekstra informasjonen en modell har i forhold til tegninger som gir mye av gevinstene. Nøkkelen er å tilrettelegge den prosjekterte modellen for byggeplassbruk. Ikke oversvømme de utførende med informasjon, men med rett informasjon lett tilgjengelig. Også administrativt personell har benyttet modellen mye til planlegging og logistikk.

1 av 6 BIM-kiosker i aktiv  bruk av håndverkerne

"Hva er behovet?"
Wertebach peker på at når Statsbygg sier at de vil ha full BIM, så er det som også ildsjelen Holm er inne på en reise som vil ta tid. Det må investeres tid og ressurser i å tenke annerledes og det er slett ikke alltid klart og tydelig for alle aktører hva det innebærer i praksis. Det må defineres, og det må defineres detaljert med tanke på daglig bruk. Her har BIM-manualen med rette fått mye skryt, men har også et forbedringspotensial.

– BIM-byggelederen fra NoIS var tett på byggeprosjektet hele veien og den som var ute og følte fremdriften på pulsen. Han fulgte med på hva som var behovet til de som jobbet der, og stilte gode spørsmål som; hva brukes modellen til? Hvilke mål vil de gjerne ta der ute? Hvilken informasjon er de avhengig av nå?, sier Wertebach.

– Som vår mann ute i felten ga han viktige tilbakemeldinger til prosjekteringen slik at vi lærte mer om hva som var behovet. NoIS sin ressurs har i tett samarbeid med BIM-ansvarlige for prosjekteringen i Snøhetta og Rambøll holdt både prosjektørene og entreprenørene i ørene, og sørget for at modellene har vært oppdatert. Vi vil berømme Hodneland for at han med sin innholdskompetanse har sørget for at modellen og avviksregistreringsverktøyet hadde den funksjonaliteten vi hadde behov for. Han har også tatt innover seg Lean-tenkningen, og tilpasset modellen i henhold til det, noe vi kommer til å høste fordeler av fremover, avslutter han.

FAKTA:
Kunst- og designhøgskolen er fra 1. januar 2017 underlagt Universitetet i Bergen og er en del av Fakultetet for Kunst, Musikk og Design.

Lean
Lean er en virksomhetsfilosofi og metodikk hvor målet er å skape merverdi gjennom økt kundefokus. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer.

BIM (Building Information Modelling)
BIM er en byggeprosess som samler all informasjon om byggeprosjektet (objekter, egenskaper, relasjoner) i en 3D-modell. Dette forenkler informa-sjonsflyt og kommunikasjon mellom alle aktører i prosjektet. Benyttes både i prosjekteringsfase, byggefase og driftsfase.

Profilbilde av Bjørn Gisle Hodneland
Bjørn Gisle Hodneland
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310