Skien effektiviserer bygningsmassen med ISY Eiendom

Skien kommune tar i bruk ISY Eiendom for å effektivisere forvaltningen av sin bygningsmasse. - Systemet vil gi oss god mulighet til å få en mer effektiv drift av hele bygningsmassen til kommunen, sier rådmann Knut Wille.

Publisert: 2013-10-21

boliger

Skien kommune har rundt 800 boliger med ca. 60.000 kvadratmeter flate som er i kommunalt eie eller leie og som de har ansvaret for. I tillegg har de 300.000 kvadratmeter formålsbygg, altså hovedsaklig skoler, kontorer, sykehjem, helse-stasjoner, barnehager og servicesentra.

Etter en anbudskonkurranse fikk ISY Eiendom kontrakt på leveranse av FDV-systemet. − Jeg er også glad for valget av ISY Eiendom siden vår nabokommune, Porsgrunn, har samme system. Vi har veldig mye samarbeid med Porsgrunn, og derfor er det en fordel at vi har samme system, sier rådmannen.

Han tror systemet vil gi kommunen mulighet for effektivisering, ikke minst i driften av bygningsmassen ved blant annet å legge inn gode vaktmester-tjenester. − Vi kan enkelt gjøre endringer. Det er det samme med renholdsplaner som vi kan legge inn og gjøre endringer på. Vi kan få ut lister på timeforbruk, og hva behovet er. Tidligere var dette svært tungvint.

− Når alt er på plass håper jeg at vi kan høste effektiviseringsgevinster. I dag bruker vi en del ekstra tid når vi ikke har systemer til å hjelpe oss. Jeg er tidligere vant til å bruke FDV-systemer og synes det er viktig å ha systemer der du lett kan slå opp for å finne informasjon, sier Anita Ballestad som er eiendomssjef i kommunen, en stilling hun har hatt i rundt ett år.

Rådmannen tror at det ikke skal mye til før de ser en kvalitetsforbedring som gir utslag på økonomien. − Det er viktig at vi kan planlegge vedlikehold i et langsiktig perspektiv, at vi kan få renholdsplaner som er riktige for de enkelte bygg og at vi har effektive vaktmestertjenester. Med systemet i full drift vil vi på en helt annen måte måle kostnader gjennom systemet, hevder Wille.

− Dessuten er det svært viktig at systemet melder avvik når ting ikke blir fulgt opp. Det gir et helt annet press på oss på å ta vedlikehold alvorlig og sørge for en verdiskapning av eiendomsmassen vår, og ikke en verdiforringelse som vi dessverre ser ofte i kommunal sektor, påpeker han.

Skien kommune har i løpet av sommeren lagt ned mye arbeid med å få lagt inn alle data for sine bygg. − NoIS har hjulpet oss med å legge inn data fra våre gamle systemer som også inkluderer bruk av regneark. Vi har spesielt arbeidet mye med å få lagt inn data for alle boligene og kontraktene våre for disse, sier eiendomssjefen.

Neste punkt på programmet er renholds-
biten. − Når vi har lagt inn alle byggene, er det lett å ta siste punkt på programmet med sette opp rutiner for vedlikehold i forhold til de tilsynene vi foretar med hensyn til elektro og brann samt å legge inn avvik. På eiendomssiden har vi ikke veldig mye ressurser og med dette systemet på plass tror jeg at vi kan bruke ressursene mer riktig og mer effektivt, sier Ballestad.

Siden prosjektet er i innkjøringsfasen, mener Wille at det er for tidlig å kunne se noen økonomiske effekter. – Vi legger nå inn bygg etter bygg i systemet. Da kan vi se på totalkostnadene i dag og så kan vi sette noen målparametre på hvordan vi skal klare å effektivisere driften vår. Det er ikke først og fremst for å spare penger, men for å bedre vedlikeholdet vårt på bygningsmassen. Som i mange andre kommuner, har vi etterslep på vedlikeholdet.

Eiendomssjefen tror at de allerede neste år vil kunne se resultater i bruken av ISY Eiendom. Hun påpeker at de har hatt et veldig godt samarbeid med ISY. − De er veldig servicevennlige og det betyr mye for oss som sitter som brukere. Etter at det var klart at NoIS fikk kontrakten på systemet, synes jeg vi har hatt en svært god dialog, sier Anita Ballestad.

 

 

 

FDV
 

Nyheter

- av 310